ט"ז על אבן העזר קמט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

או שגלוי לכל שבא עליה כגון שנשא ההגה זו אין לה פירוש ואי לה משמעות, דאם נשאה למה הוצרך להזכיר הבעילה. ובד"מ כתב גם כן כמ"ש כאן בשם הר"ן פ' כל הגט ושם קאי לענין גט ישן. וז"ל הר"ן "וא"ת דהכא אמרינן דגט ישן אינו גט משמע אפילו דיעבד, ובפרק הזורק אסיקנא דתינשא לכתחלה. י"ל דהתם בנתיחדה בעלמא אבל הכא כיון שניס' בודאי נבעלת חשבינן לה". עכ"ל ואולי רצה הרב רמ"א לכתוב דבר זה בסימן הקודם לזה לענין שלא תינשא בגט ישן וטרדת הלימוד דטרדו כתבו כאן שלא בענין כלל:

סעיף דעריכה

אסור' לשניהם משום איסור א"א אחד הבעל ואחד הבועל וצריכה גט משניהם דאע"ג דאמרינן הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה לא חשבינן לה א"א ודאי לצאת מן השני בלא גט כ"ה בטור ונ"ל אם בא שלישי וקידשה דא"צ ממנו גט דממ"נ לא תפסי הקדושין בא עליה הראשון הרי היא א"א שלו ואם לא בא עליה הרי היא א"א של השני: