ט"ז על אבן העזר צד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

כשהי' בעלה פי' לאפוקי בזמן שהיה בעלה אצלה שאז הילת' צריכה ודאי טפי:

סעיף דעריכה

לא עשו כלום. בגמרא פרכינן ומ"ש מהא דר' יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מה שמכרו מכרו ומשנינן התם לא תפסה מחיים הכא תפסה מחיים פי' התם לא התחילה זכותה עד לאחר מיתה מ"ה יכולים יורשים להפקיע אבל במדור התחיל זכותה מחיים וא"ל מ"ש מההיא דסי' נ"ג סעיף כ"א דאם מכרה הקרקע אינה מוציאה מיד הלקוחות והא גם שם התחיל זכותה מחיים שאני התם במזונו' שאין להם קצבה כדאיתא פ' השולח לפי שאינן קצובין:

סעיף העריכה

נותנין לה מדור פירו' אבל אין צריכין לבנות הבית שנפל וגם מעכבין עליה שלא תוכל לבנותו והטעם שיאמרו היורשים אם תדור בבית הראשון לעולם לא תצא ממנו אבל כשאנו שוכרים לה בית אחר אפי' לפי כבודה שמא לא יהי' ניחא לה ותצא לבית אביה כ"כ רש"ל: