חלקת מחוקק על אבן העזר טז

סעיף אעריכה

(א) או ישראלית שנבעלה לכותי:    ג"כ דרך אישות, וכן הוא ברמב"ם:

(ב) חייב עליה משום כותי' ומשום זונה:    ברמב"ם לא כתב משום זונה וכן הוא בגמרא:

(ג) משום נשג"ז:    דתוספות (בע"ז דף ל"ו ע"ב בד"ה משום נשג"ז) כתבו דזונה קאי אכהן אבל דעת הרמב"ם דאף לישראל גזרו ולכהן מדאורייתא אסורה משום זונה ודעת התוספו' דאינה זונה מדאוריית' אלא בודאי זינתא:

סעיף בעריכה

(ד) אם לא פגעו בו קנאין:    לא ידעתי למה השמיט דין של קנאין פוגעין בו שכתבו הרמב"ם והטור, והרב מהרמ"א כתבו בח"ה סי' תכ"ה סעיף ד':

(ה) ולא הלקוהו ב"ד:    מלשון זה משמע דעונש דקר' לא קאי רק על דבר שהו' אסור מן התורה כגון דרך אישות או פרהסי' אבל לא בצנעא ולשון כי חלל יהודה משמע ג"כ פרהסיא:

סעיף ועריכה

(ו) היו התערובות בנות:    עיין ב"י בסוף הסי' מ"ש בזה בשם המ"מ: