חות יאיר/קעו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קעועריכה

שאלה: תמהת על אשר שמעת שהרע בעיני שהעבירו שם ק"ק פלוני סומא בא' מעיניו בימים הנוראים [פי' שו"ת רדב"ז סי' נ"ט על תוקע סומא].

מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי וידעתי בני ידעתי מ"ש רז"ל שהקב"ה משתמש בכלים שבורים רק דמשם אין ראיה דההיא לא מקרי מום ע"פ האמת וכל לב נשבר שפיר מקרי צדיק תמים מש"כ מום בגוף י"ל כל מום רע ומימי לא עלה על לבי דפסול משום דתפלה במקום קרבן וכהן העובד צריך שיהיה בלי מום כמו שעלה על דעתך ואמרת דא"כ מה לא חשיב ליה במעלות ומידות דש"ץ פ"ב דתענית אף זה ודאי ל"ק דשם מיירי בסתם אדם בלתי חסרון בגוף.

מ"מ לא מחשבתויך מחשבתי דברור דאין לדמותו לכהן בכה"ג דא"כ כל אדם נמי כמ"ש הטור סי' צ"ח ועוד שהרי כ' הרא"ש הביאו הטור סי' נ"ג שאין להתרעם על חזן שהוא ממשפח' בזויה שטוב לקרב מזרע רחוקים ע"ש וכה"ג בכהן העובד לא שהרי אמרו רז"ל אין בודקין ממזבח ולמעלה ואפי' גר כשר להיות ש"ץ ועם כל זה קראתי תגר כמו שכתבת כי נ"ל דבתרווייהו איכא למיחש מיהא היכא דאיכא אחר הגון וראוי כיוצא בזה כי ידוע שרמ"ח איברים הם כסא ודמות לרמ"ח אורות עליונים ורמ"ח איברים רוחניים שבנשמה וא"כ כל כה"ג הרי הכסא פגום.

והפילוסופים כתבו בהפקד חוש מה יפקד מושכל מה ועי' עקידה פ' שמות שער ל"ה דף צ"ז ע"ב [ובתיקונים פה עכו"ם פגום להשריית שכינה] וכיוצא בזה כתבתי במקום אחר שאין ליתן להתחלה לברך בה"מ לקטוע אצבע ואפי' למוכה שחין דלא עדיף זה מידיו מזוהמות דצריך להעביר הזוהמא כבסי' קכ"א ה"נ אפשר באחר. מלבד מה שיש בזה העדר כבוד למצוה ואפי' בנגלה הקריבהו נא לפחתך אף כי ע"פ הנסתר יש תילי תילי' סודות נסתרים באברי הגוף גם בפרקי הידים אפס קצתם תמצא בהקדמה בן מאה שנה ויש כאן חסרון שפע בכוס של ברכה העליון.

יאיר חיים בכרך.