חות יאיר/קכא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קכאעריכה

תשובת ה"ה מוהר"ר אהרן אב"ד דק"ק ווירמיישא על שאלה הנז'.

ע"פ השאלה שנשאלתי מה"ה מוהר"ר חיים נר"ו בשאל' המתחלת אברהם ושרה אשתו זקנים וכו' נ"ל פשוט שהדין עם בת הבן מכל הצדדים ואין לכמר יצחק בזה שום טענה כלל. ראשית בה"ב היא יורשת דאורייתא וכל העזבון של אביה זקינה הוא שלה מחמת ירושת אביה זקינה. ואפילו כתובת זקינה הוא שלה עבור שלא נשבעה על כתובתה ואע"פ שמר יצחק מוחזק אינו מועיל כי אין לו מגו כלל וכלל כי לא נאמינו במיגו יותר ממה שטען עתה והוא לא טען שום טענה כלל ועוד כי לא שייך כאן מיגו כלל שמחל לה בעלה השבועה או מיגו דהחזרתי שהרי כמר יצחק החזיק עצמו לפי דעתו בפשר שעשו הפשרנים ומתוכו המובן באשר נאמר שם אם לא תשבע קודם מותר שירש בת הבן אותתו זכות מוכח שלא מחל לה בעלה גם מהיכא תיתי יחזיק בלא ב"ד ואין לך מיגו גרוע יותר מזה הן בחיי הזקינה והן במותה. בחייה לא החזיר הלא היא היתה מתפרנסת בביתו של כמר יצחיק ובאכילה כשלקח הכל בידו ודבר זה גלוי לכל שאין למיגו הלז. והן במותה למי יחזיר ומהי תיתי יחזור ברצונו הטוב וגרע יותר מאם יאמר מיגו דפרעתי תוך זמנו אם שטרו בידו.

ואם בא לזכות מכח הפשט שעשו הפשרנים קרובים ופסולי עדות בודאי ככל הדברים שבה"ב וב"כ מכחישין הפשרנים שלא עשו ת"כ וק"ס אם אין עדים אלא הם נאמן בה"ב בשבועה או לומר תנאי זולתו הי' בדבר מחמת שהם קרובים ופסולים ואינן נאמנים כלל. ואף אם ירצה לקיים הפשר פשוט שנו"ן זהובים הנזכרים בפשר לחוד מחמת ירושה לאורייתא וחמשים זהובים בתנאים לחוד גם היא נאמנת במיגו להכחיש הפשרנים לגמרי ולומר שנעשה אלו נ' זהובים בתנאים.

גם לדעתי אפי' נדוניא אלו לא היתה ביד כמר יצחק לא הי' זוכה מחמת קנין אתן אבל מה שזכה זכה. גם שתקו משך זמן רב באומד הדעת שמחלו לו הנדן שלו ברצונם אף שמתה כלה שבועה ואין להוציא ממנו. ומה שתבע המזונות מאומדן דעת שמחל לה בהאי הנאה שהי' העזבון עד עתה תחת ידו ונשא ונתן בהם גם נתנו לו הנדן שלו ומעשים בכל יום שאדם מפרנס את אשתו ולא יכול לומר אח"כ אלו הייתי יודע שלא אירש ממנה כי בודאי באותו שעה מחל ודברים שבלב אינם דברים. בכן נ"ל שהדין עם בה"ב וכמר יעקב ירש את אשתו מכח זרעה כמבואר בא"ה סי' צ' ע"ש רק הנדן שנתנה לכמר יצחק מה שנתן נתן.

כ"ד היום יום א' א"ח של פסח תמ"ז לא אוכל מאפס הפנאי להאריך בראיות הפרט שהראיות ע"פ הרוב המה בכתובים מכת"ר הרב המופלג מהר"ר חיים נר"ו ולעת הצורך אאריך בראיות:

נאם אהרן תאומים.