חות יאיר/צ

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן צעריכה

שאלה: ילמדנו רבינו הלכה למעשה על דבר המשפט שנתהוה בכאן מחמת המקום בב"ה השייך ליתומ' אחר שנמכר בב"ד כמשמעות העתק של שטר הנכתב למט' דהיינו שהלוקח התרצה לאחר המסירה להחזיר המקום ליתומה לאחר ששה שנים לאחר שיתן לו אפטרופסיס שלה או אחים ק"י ר"ט כמו שיראה מ"ו באר הטיב בהעתק הנ"ל. ואח"כ מת הלוקח וגם היתומ' הנ"ל והלך היורש של הלוקח הנ"ל ומכר לאיש אחר המקום הנ"ל דהיינו שנתן לו בשטר כל הזכיות שיש לו במקם הנ"ל ועכשיו בא היורש של היתומ' הנ"ל ובקש שהלוקח מן היורש הנ"ל מחויב להחזיר לו קרקע הנ"ל מחמת הריצוי של הלוקח ראשון שהתרצה להחזיר ליתומה כמשמעות השטר על כן יורני מורי הדין עם מי. ויעיין מר מה שהביא ב"י בשם הריטב"א והרשב"א בסי' ר"ז מחודשי' י"ז וגם מה שהביא בבית חדש בשם בדק הבית בסי' הנ"ל ובש"ע לא הכריע ב"י וגם מור"ם הביא הריטב"א והרשב"א הנ"ל בדרכי משה ובש"ע במקומו לא כתב כלום על כן בקשית ממר להודיעני דעתו הרמה אם יכול היורש הנ"ל להוציא המקום הנ"ל מיד הלוקח הנ"ל בקשתי עוד פעם שאל ידחה אותי ויכתוב ע"י בי דואר המוקדם דאפשר ובזה אדע כי מצאתי חן בעיניו ובזה אפסיק מפני הכבוד ואתן שלום לאדם גדול בענקים. כ"ד תלמידו נאם:

העתק משטר מכירה

אנחנו ח"מ דייני פה ק"ק פלוני באנו בכח ב"ד יפה בכא"ה לפי תחז"ל מכרנו להנעלה כמר פלוני סג"ל המקום ששייך להיתומה פלונית בת פלוני בבה"כ של אנשים הישן אשר מצד אחד וכו' כל שופרי דשטרי. והנה נכתב בשטר מכירה בכא"ה ונכתב בסופה תנאי זה בלשון זה אכן לאחר המכיר' הנ"ל התרצה כמר פלוני הנ"ל באם שיבוא אחד מאפרטוספסים או אחים של היתומה הנ"ל לאחר כלות ששה שנים מהיום ויתן לו מאה ועשרה ר"ט הנ"ל אז מחויב כמר פלוני הנ"ל לחזור ולמכור המקום הנ"ל היתומה הנ"ל אכן בתוך ששה שנים הנ"ל ישאר מכירה זו בכל תוקף ועוז כנ"ל כל הנ"ל עשינו מכרנו לטובת היתומה הנ"ל במכיר' גמורה בא"ה לפי תחז"ל ובכח ב"ד יפה כנ"ל ומה שעשינו כתבנו וחתמנו ונתננו ליד כמר פלוני הנ"ל לעדות לזכות ולראי' מהימנא נעשה היום יום ה' י' טבל ת"ל לפ"ק פה ק"ק פלוני, פלוני דיין. פלוני דיין. פלוני דיין: