חות יאיר/פט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן פטעריכה

ומדי דברי לא אוכל מלט לגלות פני הדרתו אשר נבוכתי ונסתבכתי בסבך העיון בענין כתיבת פסק אשר רבים קראו תגר אם כותבים בפסק שישבע הנתבע היסח או ש"ד ולא פירש בו אם לא ישבע שיתחייב לפרוע סך כך וכך ולכאורה נראים דבריהם [פי' דברי הכותבי'] כי לפעמים מחויב לישבע על כמה פרטי' שהטענו' והתשובו' מסתעפי' לכמה סעיפים ואם בא הכותב לסתום ולא ירצה הנתבע לישבע יוכרחו ליהדר לקיבעא קמא לתרע ב"ד לפרוש להם כמה יתחייב ויש זילותא דב"ד ובעלי דבר ולזות שפתים לומר שכוונת הב"ד להרבות שכר טורח.

האמנם קשה מאד כתורמס לכתוב אם לא ישבע יתחייב חדדא דכבר נהגו לכתוב שבועה לזמן יום הכניסה דראשון דמשמע דלא סגי בלאו הכי וא"כ ע"כ נכתב אם לא ישבע לזמן הנ"ל יתחייב וכו' וזה דבר זר שמפני שעבר זמן שבועה יתחייב לשלם. ועוד שנית איך נכתב שאם לא ישבע יתחייב פן ואולי יהפך שבועה על שכנגדו דאי שתק מצי להפכו כל זמן שלא נשבע ואי נשאל לנתבע אם רוצה לישבע אם להפכה קשה הדבר מאד להראות מקום לבעל דבר כמבואר סימן י"ז וסי' פ"ב (וברור לענ"ד דאם אין הנתבע רוצה לישבע ואין בו דעת להפך שבועה דאין אומרים לתובע לישבע רק חייב לשלם) וכ"ש הס כי לא להזכיר בפסק היפוך שבועה אם לא זכרו הנתבע ועוד הרי אפי' הפכה מצד למיהדר ביה כבי' כ"ב. ועוד דאם נכתב ענין היפך שבועה נצרך לכתוב ג"כ אם מבקש התובע מנתבע רק קבלת חרם (אף דלא בריר כי לא מצאתי רק חרם סתם) ובשד"א נצרך לבאר כל מ"ש בסי' פ"ב ס"ט ופ"ז סי"ב. לכן נבוכות כל עשתנותיי [לא השיב רבינו על זה ואפשר לרוב פשיטתו כי אף שקובעין זמן שבועה מ"מ בסיפא דא לא ישבע כותבין סתם ולא בזמן הנ"ל רק התובע רודפו לשבועה או לממון ואף שכותבין אם לא ישבע נתחייב ממילא משמע כל זמן שהשבוע' מוטלת עליו ומ"מ אם ירצה יהפכה] באלה ורוממות מכ"ת בטובתו וענותנוי' יאיר עיני בתורתו ויודיעני הנהגתו וענתה בי צדקתו:

יאיר חיים בכרך