חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר)

חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ״א–1961


הגדרות
בחוק זה –
”רשות משמעת“ – רשות המוסמכת לשפוט משפט משמעת על פי החיקוקים המפורטים בטור א׳ שבתוספת;
”רשות מאשרת“ – הרשות הנקובה, לפי הענין, בטור ב׳ שבתוספת;
”משפט משמעת“ – משפט בפני רשות משמעת או ענישה על ידיה;
”ענישה“ – כל עונש שרשות משמעת מוסמכת להטיל על נידון וכל אמצעי נגד נידון שהיא מוסמכת לנקוט או להורות על נקיטתו;
”נידון“ – מי שנידון במשפט משמעת.
הוראה על קיום משפט חוזר
רשות מאשרת רשאית להורות על קיום משפט חוזר בענינו של נידון אם ראתה אחת מאלה:
(1)
פסק בית משפט או בית דין או קבעה רשות משמעת כי ראיה מהראיות שהובאו באותו ענין היה יסודה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות את תוצאות משפט המשמעת לטובת הנידון;
(2)
נתגלו עובדות חדשות או ראיות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה לפני רשות המשמעת לראשונה, לשנות את תוצאות משפט המשמעת לטובת הנידון, ולא יכלו להיות בידי הנידון, או לא יכלו להיות ידועות לו, בשעת בירור משפט המשמעת;
(3)
על אותו מעשה נידון בינתיים אדם אחר לפני בית משפט, בית דין או רשות המשמעת, ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה כי מי שנידון לראשונה בשל אותו מעשה לא ביצע אותו.
הזכאים לבקש משפט חוזר
הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון, ליועץ המשפטי לממשלה ולרשות המשמעת; מת הנידון, תהיה הרשות נתונה גם לבן־זוגו ולכל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו, או אחיותיו.
קיום המשפט החוזר
משפט חוזר יקויים בפני רשות המשמעת; במשפט חוזר יהיו לרשות המשמעת כל הסמכויות הנתונות לה במשפט משמעת, ובלבד שלא תוחמר ענישתו של הנידון; דין ההחלטה במשפט חוזר כדין החלטה במשפט משמעת.
פיצוי על ענישה שבוטלה
במשפט חוזר רשאית רשות המשמעת לתת כל צו שנראה בעיניה כדי לפצות נידון שנשא ענישתו או חלק ממנה ושהרשעתו או ענישתו בוטלו במשפט החוזר, או לתת כל סעד אחר; מת הנידון, רשאית רשות המשמעת לתת צו כאמור לטובתם של בני־משפחתו האמורים בסעיף 3. צו לפי סעיף זה, פרט לצו של רשות משמעת לפי החיקוקים המפורטים בפסקאות (1), (2), (3) לתוספת, טעון אישור בית המשפט המחוזי, ודינו, משאושר וכפי שאושר, כדין פסק דין של בית המשפט המחוזי שניתן במשפט אזרחי.
החזרת זכויות ותפקידים
במשפט חוזר רשאית רשות המשמעת להורות כי זכות או תפקיד שנשללו מהנידון עקב משפט המשמעת יוחזרו לו, והם יוחזרו לו, בהתאם לכך, על אף האמור בכל דין.
שינוי התוספת
שר המשפטים רשאי להוסיף על התוספת.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובהן תקנות בדבר אישור בית המשפט לפי סעיף 5.

תוספת

[תיקון: תשכ״ג, ק״ת תשל״א, תש״ם, תשמ״ח, תשס״ו, תשס״ח]
 טור א׳טור ב׳
(1)הפרק הרביעי לחוק השופטים, תשי״ג–1953נשיא בית המשפט העליון או ממלא מקומו הקבוע.
(2)סעיפים 20 עד 22 לחוק הדיינים, תשט״ו–1955נשיא בית הדין הרבני הגדול.
(3)סעיף 191 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו–1955שר הבטחון.
(4)(נמחק)
(5)(נמחק)
(6)סעיפים 16 ו־17 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח–1958השר הממונה על ביצוע החוק.
(7)סעיף 5א לחוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ, תשי״י–1950יושב ראש ועדת ההמלצות.
(8)סעיף 20 לפקודת עורכי הדין, 1938ראש לשכת עורכי הדין.
(9)סעיף 9 לפקודת הרופאים, 1947שר הבריאות.
(10)סעיף 8 לפקודת רופאי השיניים, 1945שר הבריאות.
(11)סעיף 6 לפקודת הרופאים הוטרינרייםשר החקלאות.
(12)סעיף 45 לפקודת הרוקחיםשר הבריאות.
(13)סעיף 12 לחוק רואי חשבון, תשט״ו–1955יושב ראש מועצת רואי חשבון.
(14)סעיף 7 לפקודת מעריכי קרקע, 1947שר המשפטים.
(15)סעיפים 16ב עד 16יא לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז–1957שר המשפטים.
(16)סעיפים 17 עד 19 לחוק הקאדים, תשכ״א–1961שר הדתות.
(17)סעיפים 13 עד 16 לחוק שמאי מקרקעין, תשכ״ב–1962שר המשפטים.
(18)סעיפים 22 עד 24 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ״ז–1962שר הדתות.
(19)הפרק השלישי לחוק סוכני המכס, תשכ״ה–1964הממונה על הכנסות המדינה.
(20)סעיפים 146 עד 152 לחוק הפטנטים, תשכ״ז–1967שר המשפטים.


נתקבל בכנסת ביום כ״ה באדר תשכ״א (13 במרס 1961).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.