חבל נחלתו כב יב

סימן יב

איסוף בקבוקים בפסח

תיאור

האם מותר, ואם כן באיזה אופן, לאסוף בקבוקי זכוכית שהונחו במתקני איסוף בפסח, כאשר יש חשש שיהיו בקבוקים עם שאריות חמץ בתוכם (כגון: בירה, ויסקי וכד')?

תשובה

א. בישוב שכולם בו שומרי מצוות, יש אדם, המקדיש מאונו ומזמנו לצדקה, הניח חביות פלסטיק גדולות ליד פחי האשפה בישוב, אנשי הישוב מניחים בקבוקים שסיימו להשתמש בהם, בחביות. היוזם מעביר את הבקבוקים ארוזים בחבילות גדולות לחברת האיסוף, ומעביר את התמורה לצדקה.

אדם זה שאל: האם הוא יכול לאסוף את הבקבוקים גם בחול המועד פסח, ומה הוא צריך לעשות עוד לפני כן כדי לא לעבור באיסורי חמץ?

ב. מרגע שהונחו הבקבוקים בחביות הוא זכה בהם, והם שלו וברשותו (ואסור ליטול מהם ללא רשותו). נמצא שאם לא פינה את הבקבוקים לפני פסח, סביר שנמצאים גם בקבוקים עם חמץ בתוכם – בחביות, ומלכתחילה לא מספיק ביטול בפה בלבד.

עולה איפוא, שהוא צריך לבדוק חמץ בכל החביות אור לי"ד כמו בביתו. ומה לי מחסן ומה לי חביות.

ג. אלא שאף אם בדק בחביות אור לי"ד, אין זה מספיק במקרה שלו, שכן אם בדק בלילה, אולי אנשים שביערו בקבוקים המכילים חמץ מביתם, הניחו לאחר שבדק והוציא את הבקבוקים מן החביות – והניחו את בקבוקי החמץ בחביות.

ביכולתו להודיע לכל המשפחות שלאחר בדיקת חמץ בליל י"ד לא יניחו בקבוקים עם חמץ בחביות, ואם הם מניחים בקבוקים כאלו, ישפכו את תוכנם לשירותים וכד'. אלא שאין הוא יכול להיות בטוח שאמנם כולם יעשו כראוי.

ועל כן נראה שיותר טוב שיפנה את החביות עד י"ד בערב מכל הבקבוקים, ואם יתקל בבקבוק שיש בו שאריות חמץ ישפוך את השאריות ויטול את הבקבוק. ולמחרת אחר חצות היום, לאחר שהאנשים כבר פינו את כל בקבוקי החמץ מביתם יעבור שוב ויפנה את הבקבוקים ויחזור וישפוך את החמץ מבקבוקים המכילים אותו (כגון בקבוקי בירה). ויצרף אותם למאגר הבקבוקים אותם ימכור לחברת האיסוף.

ואע"פ שאחרי חצות התחייב בהשבתת החמץ, ולכאורה, עובר כבר בבל יראה משש שעות ולמעלה. כתב בשו"ת להורות נתן (חי"ד סי' כב):

"ג) אולם עדיין קשה, דהא כתב רש"י פסחים (ד א) ד"ה בין לר' מאיר "חמץ אינו אסור מן התורה בבל יראה ובאכילה אלא משש שעות משעברו שש שעות כדיליף לקמן (ה א) מן אך חלק ומן לא תשחט על חמץ" עכ"ל. ומבואר בדעת רש"י, דעובר בבל יראה בערב פסח מחצות ואילך. וכן מבואר ברש"י בבא קמא (כט ב), אהא דאמרו שם שני דברים אינם ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאלו הן ברשותו ואלו הן, בור ברשות הרבים, וחמץ משש שעות ולמעלה, ופירש"י ד"ה משש שעות ולמעלה, אין חמץ ברשותו דאע"ג דאיתיה אסור בהנאה ועשאו הכתוב כאלו הוא ברשותו לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא עכ"ל. הרי דמשש שעות ולמעלה עובר בבל יראה. וכ"כ הצל"ח פסחים (ו ב) בדעת רש"י וכן בדעת הרמב"ם, וכשו"ת נודע ביהודה קמא (או"ח סי' כ') עיין שם. וא"כ תקשי, דאיך רשאי להמתין מלבער את החמץ עד שעה שבע, דאף אם נימא דאינו עובר בעשה דתשביתו אלא בסוף היום וכצל"ח הנ"ל, מכל מקום עובר בבל יראה בכל רגע".

"ד) אולם נראה ליישב, על פי מה שכתבו תוס' פסחים (כט ב) סוד"ה רב אשי, שהמשהה חמץ בפסח ודעתו לבערו אינו עובר באותה שהייה, משום דלא יראה ניתק לעשה ולכך אינו עובר כשמבערו לבסוף עכ"ד...".

במקרה זה שמבער את החמץ בחביות פעמיים, הביטול השני בבוקר הנאמר עד סוף שעה חמישית יחול על כל החמץ ברשותו שלא מצא בעת הביעור השני.

אם עשה כפי הנאמר לעיל, לא אמור להיות חמץ בחביות, והשאלה על פינוי החביות במועד היא שאלה בהלכות חול המועד: האם הטורח הזה מותר במועד? ונראה כיון שעוסק במצוה למען הרבים הדבר מותר בחול המועד, כפי שצרכי רבים נעשים במועד שמנקים את הבורות ואמות המים אפילו על ידי פועלים בתשלום, וק"ו שעושה כן ללא תשלום כלל.

ד. השאלה מסתבכת יותר, אם לא פינה את הבקבוקים לפני החג ולא בדק את החביות בדיקת חמץ. במידה והתכוין בביטול האחרון גם על חמץ בחביות אינו עובר עליו בבל יראה. אם לא התכוין בביטול שלו על החמץ בבקבוקים שבחביות, עובר עליהם משש שעות ולמעלה בבל יראה.

ולכן כיון שלא בדקן מחמץ, הוא חייב לעבור בחול המועד על כל החביות ולבער את החמץ מתוכן ולבודקן מכל חמץ כאמור בשולחן ערוך (או"ח סי' תלה ס"א): "לא בדק בליל י"ד, יבדוק ביום י"ד באיזו שעה שיזכור מהיום. לא בדק כל יום י"ד, יבדוק בתוך הפסח. לא בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח, כדי שלא יכשל בחמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה; ועל הבדיקה שלאחר הפסח לא יברך".

ובאר המשנה ברורה:

"(ג) יבדוק בתוך הפסח – ואפילו כבר ביטל ואפילו ביום טוב עצמו בודק אף על פי שאינו יכול לשרפו ביום טוב מ"מ יוכל לכפות עליו כלי עד מוצאי יום טוב כדלקמן בסימן תמ"ו ויש חולקין וסוברין דביו"ט לא יבדוק רק בחולו של מועד והפר"ח הכריע דאם לא ביטל חמצו קודם הפסח אפשר שיבדוק אף ביום טוב ואם כבר ביטל בודאי לא יבדוק רק בחוה"מ... ".

"(ד) יבדוק לאחר הפסח – וכל הבדיקות צריך להיות בנר ובחורין ובסדקין ואפילו כשבודק ביום".

במקרה שלפנינו אין חשש שייכשל בחמץ שעבר עליו הפסח, ובכ"ז חייב בבדיקה וביעור בחביות. וכאמור עצם איסוף הבקבוקים מותר מצד מלאכת חול המועד.

ה. יש עוד חבית ליד מגורי עובדים זרים השותים חמץ בפסח. חבית זו עליו למכור לגוי ואחרי פסח יאסוף את כל הבקבוקים ממנה.