חבל נחלתו כב הסכמות


ברכת ראש ישיבת מרכז הרב

הרב הגאון אברהם אלקנה שפירא זצ"ל (הברכה הזאת ניתנה לספרי הששי)

הרב אברהם שפירא [הרב הראשי לישראל]

ראש ישיבת מרכז הרב

בס"ד

ב' שבט תשס"ז

מכתב ברכה

מרבה ישיבה מרבה חכמה, ודברי תורה פרים ורבים. כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א, מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק הששי של ספריו הנקובים בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים העוסקים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות בזמננו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה.

ואם כי לא עברתי בעיון על דבריו ומסקנותיו להלכה, מ"מ ראוי לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל. ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.

הכו"ח לכבוד התורה

הרב אברהם שפירא


ברכת הרב הגאון יעקב אריאל

רב העיר רמת-גן (לשעבר)

לכבוד ידידי

הרב יעקב אפשטין שליט"א

החונה בשומריה, ה' ישמור צאתך ובואך.

שלו' רב לאוהבי תורתך.

שמחתני בכרך חדש של חבל נחלתו, נימא נוספת המושזרת בחבל העבות ההולך ומתעבה משנה לשנה, כדרכם של ת"ח ההולכים מחיל אל חיל ותורתם פרה רבה. 'וחיי עולם נטע בתוכנו' מה נטיעה ככל ששורשיה מעמיקים יותר ויותר כך גם נופה הולך וגדל כך גם תורתם של תלמידי חכמים. אשריך שזכית לשבת על התורה ועל העבודה ולהוציא כל שנה ספר חדש.

כדרכם של ספריך הם מלאים וגדושים בבירורי הלכה מכל תחומי החיים. והם מושתתים על מקורות רבים, ראשונים ואחרונים, ובנויים על אדני ההיגיון הישר.

יה"ר מלפני ה' שייתן לך כוח להמשיך ולהתמיד בבירורי הלכות ולהוציאם לאור להגדיל תורה ולהאדיר.

ברשותך אתייחס לכמה תשובות*.

ושוב רוב ברכות לספרך החדש, עלה מעלה מעלה.

בברכת התורה והארץ.

יעקב אריאל, ר"ג  • ההערות וההוספות פוזרו בבמקומן.

ברכת הרב הגאון דוב ליאור

רב העיר קרית ארבע – חברון (לשעבר) (הברכה ניתנה לכרך טז)

הרב דוב ליאור

רב העיר

קרית ארבע – חברון ת"ו

ר"ח שבט תשע"ה

כתב הסכמה

הובא לפני החיבור חבל נחלתו להרב יעקב אפשטיין ועברתי על חלק ממנו, ראיתי שהרב המחבר ממשיך להפיץ מעיינותיו חוצה גם בחיבור הזה.

ראיתי את גודל ידו לברור נושאים הלכתיים ואקטואליים לאור תורת ישראל בבירור מקיף ומעמיק לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, וישר כחו של הרב מחבר שמזכה את הרבים ומאיר עיני חכמים בבירור נושאים חשובים לאור תורתנו הקדושה.

ישר כחו של הרב המחבר והשם יזכהו בבריאות גופא ונהורא מעליא, שיפוצו מעיינותיו חוצה לזכות את עיני המעיינים בהם וחפץ השם בידו יצלח.

החותם לכבוד התורה ולומדיה

הרב דוב ליאור


ברכת הרב הגאון הרב אביגדר נבנצל

רב העיר העתיקה – ירושלים

לכבוד הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א

ב"ך יברך ישראל.

וכל מן דין וכל מן דין סמוכו לנא

משיב דברים נכוחים. עי' גיטין ט ע"א.

יזכה להוסיף כהנה וכהנה,

ועד מלאה הארץ דעה,

ונגילה ונשמחה ב"ך.

צעיר הלויים

אביגדר נבנצל