חבל נחלתו יג נה

תשלום על מים בפיצוץ דוד מים חמים

שאלהעריכה

דייר בשכירות לא היה בביתו בשבת. בשבת התפוצץ דוד המים החמים על הגג, כאשר הדייר הגיע הוא סגר את ברז המים והמים פסקו מלזרום. שווי המים שנזלו לאיבוד שקל. על מי לשלם את המים, האם על המשכיר או על השוכר?

תשובה

אעריכה

המשנה בבבא מציעא (פ"ח מ"ז, קא ע"ב): אומרת: "המשכיר בית לחבירו, המשכיר חייב בדלת, בנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן. אבל דבר שאינו מעשה אומן – השוכר עושהו".

דוד מים חמים על הגג או בתוך הדירה הוא ודאי מעשה אומן, ולכן תיקון הדוד מוטל על המשכיר. וכ"פ השו"ע (חו"מ סי' שיד).

בעריכה

השאלה היא מה הדין אם הקלקול בדברים שעל המשכיר לתקן גרם לנזק נוסף או להוצאה נוספת כמו במקרה שלפנינו.

דוגמא לדבר: מה הדין אם המים הזיקו לדירה אחרת, או שבגלל שמנעול הדלת נשבר באו גנבים וגנבו חפצים מדירת השוכר.

געריכה

נראה בפשטות שאף שחובת המשכיר לתקן אבל הבית עם כל הכלול בו הוא בשמירת השוכר, ולכן השוכר צריך לשמור על חלקי הבית שלא יוזקו ולא יזיקו. ולכן אע"פ שהשוכר בשאלה שלפנינו אינו גורם לנזק ואף לא היה יכול למנוע את נזילת הדוד מחמת שלא היה שם בשבת, בכ"ז תשלום המים שנזלו לשווא מוטל עליו.

דעריכה

ודומה הדבר למעקה בתוך בית (כגון לעלות למפלס אחר בדירה) שנפל, והשוכר לא נזהר ונפל ושבר רגלו, חובת תיקון המעקה היא על המשכיר אולם חובת הזהירות על השוכר. ולכן, אינו יכול לתבוע את המשכיר על נזקי גופו ולא על נזקי ממונו. ועי' בספרי 'חבל נחלתו ח"ז סי' נו.