חבל נחלתו ט הסכמות

הרב אברהם שפיראעריכה

ברכת ראש ישיבת מרכז הרב

הרב הגאון אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

(הברכה ניתנה לספרי הששי)

הרב אברהם שפירא

[הרב הראשי לישראל]

ראש ישיבת מרכז הרב

בס"ד

ב' שבט תשס"ז

מכתב ברכה

מרבה ישיבה מרבה חכמה, ודברי תורה פרים ורבים. כבוד ידידי הרה"ג רבי יעקב אפשטיין שליט"א, מבוגרי ישיבתנו הק' "מרכז הרב", וכיום מגולי גוש קטיף, הראני גליונות מהחלק הששי של ספריו הנקובים בשם "חבל נחלתו", והם חיבורים העוסקים בשאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך, בשאלות המצויות בזמננו. וכבר איתמחי גברא במאמריו ובספריו הקודמים, שמקיף הנושאים הנדונים בהרחבה ומברר השיטות השונות בטוב טעם. והנה הרב המחבר ידוע לי שלן בעומקה של הלכה כבר שנים רבות, ודן באריכות בסוגיות רבות, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ונעימה, וביראה הקודמת לחכמה.

ואם כי לא עברתי בעיון על דבריו ומסקנותיו להלכה, מ"מ ראוי לברכו שיזכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור עולם את חיבורו החשוב, להגדיל תורה ולהאדירה. ובעז"ה יזכה להוסיף כהנה וכהנה בבירורי הלכות וסוגיות כיד ד' הטובה עליו, וגליונות אלו שנכתבו בחבל נחלתנו שבחבל עזה – קודם הגירוש שאירע בעוה"ר, וחלקם נכתב בימי אף וחימה, בזמן גזירת הגירוש – יוסיפו כוח ואומץ לחיזוקה של ארץ ישראל. ויקויים בו בהרב המחבר "הרוצה להחכים ידרים" במקום המיועד לקימום מכון התורה והארץ. ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכפליים לתושיה.

הכו"ח לכבוד התורה

הרב אברהם שפירא

הרב יעקב אריאלעריכה

ברכת הרב הגאון יעקב אריאל הרב הראשי לרמת-גן

יא מרחשון תש"ע

לכבוד הרב יעקב הלוי אפשטיין שליט"א

שומריה

שלום רב לאוהבי תורתך.

טרם הספקנו לעכל את ספרך הקודם חבל נחלתו חלק ח וכבר זכינו לאורו של ח"ט.

אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה, אשריך שהנך יושב באהלה של תורה ומצליח להוציא מתחת ידך כרך אחר כרך של שו"ת בנושאים הנוגעים הלכה למעשה בכל חלקי השו"ע. עלה והצלח ורכב על דבר אמת ויפוצו מעיינותיך חוצה.

הרשני להעיר כמה הערות כדרכה של תורה*.

ושוב רוב ברכות להמשך גידולך בתורה

הרב יעקב אריאל

רמת גן

  • ההערות צורפו לתשובות במקומן.

הרב דוב ליאורעריכה

ברכת הרב הגאון דוב ליאור רב העיר קרית ארבע - חברון.

הרב דוב ליאור

רב העיר

קרית ארבע - חברון ת"ו מר חשוון תש"ע

לכבוד

הרב יעקב אפשטיין

השלום והברכה וכט"ס!

קבלתי לפני מספר שבועות את הקונטרס הגדול של חיבוריך "חבל נחלתו" חלק ט' ועברתי על חלק ממנו.

אני מוצא לנכון לציין את גודל מלאכת הקודש שערכת בבירור שיטות הראשונים והאחרונים בנושא שבררת, בייחוד שמחתי מאד בביאור הגדר של לא לחלוק על "גדולי הדור" שהקפת את הנושא וירדת לעומק הענין והעלית סברות ישרות ונכונות שלא כל אחד יכול לומר או שיאמרו עליו שהוא גדול הדור ולחסום את דרך הבירור ההלכתי שהיה מקובל בישראל, שכל ת"ח רשאי היה ללבן את הנושא עד תומו ללא כל משוא פנים בדבר, הנושא שבררת הוא דבר בעתו וחשוב מאוד שיתפרסמו הדברים ברבים למען ידעו הת"ח הצעירים באיזו דרך ישכון אור.

בעל מסילת ישרים כותב בפרק י"ט שחסיד אמיתי נקרא מי שאיכפת לו על מצב הדור ומתפלל עליו ומבקש לסלק קיטרוגים וגזרות מכלל ישראל.

והלוואי שנזכה שגדולי ישראל שכאלה יהיו בתוכנו לכפר ולרומם את הדור ממצבו העכשווי.

ישר כוחך על הנושאים שבררת ותזכה שיפוצו מעינותיך חוצה לזכות את הרבים ולהשיב את ישראל לאביהם שבשמים.

החותם לכבוד התורה ולומדיה.

הרב דוב ליאור

הרב אביגדר נבנצלעריכה

ברכת הרב הגאון אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ירושלים

בס"ד עש"ק פ' לא בשמים היא תשס"ט ירושלים עה"ק תובב"א

לכבוד הגאון ר' יעקב אפשטיין שליט"א!

שמח אני לברכו להוצאת חלק נוסף לספרו המלא והגדוש, כלי מחזיק ברכה, ויזכה שדבריו יפוצו בישראל עד מלאה הארץ דעה.

אין כת"ר מביא, במאמרו בענין הגיור, שאין לשאת פנים בהלכה, ונאלץ אני לעמוד על דעתי ולומר שחלק גדול מן הגיורים הנעשים כיום אין להם כל תוקף, והעורכים אותם הם שועלים המחבלים את הכרם.*

ונזכה ליום שידע כל פעול כי אתה פעלתו.

ביקרא דאורייתא

צעיר הלויים

אביגדר נבנצל


  • עיין להלן בסוף סימן לב דיון בהערתו של הגר"א נבנצל ומכתבי אליו.