ויקרא רבה כח א

א.    [ עריכה ]

"דבר אל בני ישראל והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן" הדא הוא דכתיב (קהלת א, ג): "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש" אמר ר' בנימין בן לוי בקשו לגנוז ספר קהלת שמצאו בו דברים שהם נוטין לצד מינות אמרו כך היה ראוי שלמה לומר (קהלת יא, ט): "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך" משה אמר (במדבר טו, לט) "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ושלמה אמר "והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך" אלא הותרה רצועה לית דין ולית דיין כיון שאמר "ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט" אמרו יפה אמר שלמה.
אמר ר' שמואל בר נחמני בקשו לגנוז ספר קהלת שמצאו בו דברים שהם נוטים לצד מינות אמרו כך היה שלמה צריך לומר "מה יתרון לאדם" יכול אף בעמלה של תורה במשמע חזרו ואמרו אילו אמר בכל עמל ושתק היינו אומרים אף בעמלה של תורה במשמע הוא, הא אינו אומר אלא "בכל עמלו" בעמלו הוא שאינו מועיל אבל בעמלו של תורה מועיל.
אמר ר' יודן "תחת השמש" אין לו למעלה מן השמש יש לו.
ר' לוי ורבנן ר' לוי אומר כל מה שהבריות מגדלין במצות ובמעשים טובים בעולם הזה דיין שהקדוש ברוך הוא מזריח להם השמש שנאמר (ה): "וזרח השמש ובא השמש" ורבנן אמרי כל מה שהצדיקים מגדלין במצות ובמעשים טובים בעוה"ז דיין שהקב"ה מחדש פניהם כגלגל חמה שנאמר (שופטים ה, לא) "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".
א"ר ינאי בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של בשר מן השוק כמה יגיעות הוא יגע כמה צער הוא מצטער עד שבישלה והבריות ישנין על מטותיהן והקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל צמחים ומדשן את הפירות ואין נותנים לו אלא שכר העומר הה"ד "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן":