התורה והמצוה על שמות כ יט

<< התורה והמצוה על שמות • פרק כ >>
יח • יט • כ • כא • כב • פירוש מלבי"ם על מכילתא על שמות כ יט:

ב. לא תעשון אתי . לדעת המפרשים אלהי כסף נמשך למעלה, לא תעשון אלהי כסף . ואין כן דעת מניח הטעמים, שהעמיד את האתנחתא על מלת אתי. ולכן פירשו חז"ל, שלא תעשו צורה מכל דבר הנמצא אתי במרום, ובאשר כתיב ושמעת השמים מכון שבתך. ושמים כולל כל מה שמן קערורית גלגל הירח ולמעלה. ממילא נכלל בזה שלא יעשה לא דמות חמה ולבנה ולא דמות מלאכי השרת ולא דמות ארבעה פנים שבמרכבה בהדדי אהדדי. כמו שאמר אביי (ר"ה דף כד ע"ב) וכמו שאמרו התוספות ביומא (דף נד). וזה כונת ר' ישמעאל. ור ' נתן הוסיף, שלא יעשה כמין דמות [אדם] (כצ"ל), שגם זה נמצא אתו כמו שכתוב ועל הכסא דמות כמראה אדם . ואמר בבראשית רבא, גדול כחן של נבראים שמדמים הצורה ליוצרה. ובר"ה אמר על זה לא תעשון אותי, כי צורת חיוב שבמרכבה אין אסורים רק ד' פנים, בהדדי וצורת אדם לבדה אסור.וכבר הזהיר לא תעשה לך סמל וכל תמונה, ופה הוסיף שאסור לעשות צורות אלה אפילו לנוי, כמו שאמרו הפוסקים.

ור"ע אומר, שכולל בזה אזהרה להוציא מדעת המשנים שהיו אומרים שיש פועל טוב ופועל רע, והיו עושים דמות הפועל רע ביחוד . וכשבא עליהם טובה, היו משבחים לפועל הטוב. וכשבא עליהם רעות, היו מקללים לפועל הרע. אבל ישראל מאמינים כי אין רע יורד מן השמים, והרעות והיסורים הם לתכלית הטוב, וכמו שהאריך בזה במכלתא . ועל כן הם משבחים על הרעה כעל הטובה.

ג. אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם . זה מיותר, ולמה תפס דוקא כסף וזהב והלא מכל חומר אסור לעשות. וגם כלל בידינו, שדרך הכתוב כשתפס שני דברים, והשני מוסיף תמיד רבותא על הראשון כמו שפרשתי בהתוה"מ ויקרא ( ויקרא שיב שיב ). ופירשו חז"ל, מפני שהתיר לעשות צורת כרובים מזהב, בא להזהיר שלא יעשה מכסף, שאז הם כאלהי כסף. ומוסיף, שגם ממתכות של זהב לא יעשה רק מה שקצבה תורה שנים כרובים לא יותר, וזה מוסיף במה שאמרו ואלהי זהב. ומה ששלמה עשה עוד שני כרובים, היה על פי נביא כמו שאמרו במקום אחר. אמנם, מה שאסרו לעשות כדוגמת כלי המקדש, זה נלמד מן לא תעשון אתי שכולל שלא יעשה מכל הדברים שנמצאו אתו בין במקדש הגדול בשמים, בין במקדשו ושכינת עוזו בארץ.

ואמר לא תעשו לכם, ותפס אזהרה זו בלשון רבים להזהיר שלא יעשו גם בבתי כנסיות הגם שהם מקדש מעט. ויש אומרים שלא יעשו במדינות. שלא נאמר שהאיסור לעשות צורות אלה לנוי הוא משום חשדא , וברבים ליכא חשדא , כמו שאמרו בר"ה (דף כו ) במעשה דרבן גמליאל, לכן אמר שגם הרבים מוזהרים על זה.

קיצור דרך: mlbim-jm-20-19