התורה והמצוה על שמות כ יח

התורה והמצוה על שמות • פרק כ >>
יח • יט • כ • כא • כב • פירוש מלבי"ם על מכילתא על שמות כ יח:

א. כי מן השמים דברתי עמכם לדעת רבי עקיבא ירדו השמים אל הר סיני, ולדעת רבי עלה הר סיני אל השמים. וכבר בארתי זה בפירוש הספרא ( ויקרא ה) ופלוגתתם תלוי בפלוגתת רב הונא ורב חסדא (סוטה דף ה). חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכא. ושם אמר ומסתברא כמאן דאמר אני את דכא, שהרי השרה שכינתו על הר סיני ולא הגביה הר סיני למעלה וזה כרבי עקיבא. אבל לרבי, אני את דכא שדעת רבי שה' יתברך יגביה את האדם אל האלהות כפי שפע האלהות. ודעת רבי עקיבא שמצמצם שפע האלהות כפי כח האדם, ולדעת ר' ישמעאל היה הקול מן השמים כמו שאמרו מן השמים השמיעך את קולו . והדבורים היו מן הארץ, שנאמר ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש . שהקול הוא פנימי מן הדבור ומתלבש בדבור, והוא רוחני יותר, כי הוא כפי כח האלהי. והדבור יש שאינו רוחני כ"כ התראה באש ונצטמצם כפי כח האדם. ועל כן אמרו שתחלה שמעו הקול ולא הבינו וחזר שנית ופרטם בדברים שירד למטה כפי כח האדם. אבל בשמים לא ראו אש וכל תמונה, ועל כן הקדים שממה שראיתם שמן השמים דברתי, מזה תדעו שלא תעשו כל תמונה.

קיצור דרך: mlbim-jm-20-18