התורה והמצוה על דברים כא כא


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כא כא:

לה.

ורגמוהו כל אנשי עירו . היינו במעמד אנשי עירו ובהסכמתם. וכמ"ש ב אילת השחר טז , שיש פעלים שיתיחסו אל האדם המצוה לעשותם, כאלו עושה בעצמו.

ומ"ש " באבנים ", התבאר בספרא קדושים צב .

ומ"ש "אר"י", סנהדרין עא.קיצור דרך: mlbim-dm-21-21