הורה גבר

הורה גבר
מאת ר' בצלאל ריינשברג

והוא חיבור נאה למסכת הוריות, כולה לבאר ולהמתיק כל הלשונות החמורות בגמרא, פי' רש"י ותוספות ותוס' הרא"ש ויתר המפרשים. ואף גם לרבות בתלמוד ירושלמי ובדברי הרמב"ם בפירושו ובחיבורו כמבואר בהקדמה.
חברתיו וגם עשיתיו
אני הקטן בצלאל בלא"א הרבני מוהר"ר יואל רנשבורג נ"י
בשנת חמשת אלפים וחמש מאות ושנים וששים לפ"ג. נדפס פה פראג.

תחת ממשלת אדונינו הקיסר החסיד החכם מלך גבור שופט צדק ורחמן פראנץ השני יר"ה ה' ירים קרנו בכבוד על כסא מלכותו במסב ועם האהובה הקיסרית מלכה המהוללה במעלות מאריא טרעזיא תי' לאריכות ימים ושנים אכי"ר
הורה גבר
מחבר בצלאל רנשבורג
נושא בבלי הוריות
קריאת היצירה
היברובוקס ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks


ראו גםעריכה

  הורה גבר,   באתר היברובוקס