האמונות והדעות/מאמר ב/פרק ב

 • א ואחר אלה השלש ראיות על שהוא אחד, אומר: כי כל טענה שהיא מפרידה בין שנים, היא טענה ‏לאחד, וכבר עמדת על מה שקדם מתשובתינו על בעלי הדעת הזה.
 • ואומר הנה עוד, שמצאתי אלה ‏כשיאמר להם: למה סמכתם כל אלה הנמצאות כלם אל שני שרשים בלבד, ולא חשבתם שלכל אחד ‏מהם שרש שחדשו? הם אומרים אנחנו רואים אותם ואם רבו אפניהם, כי הם נקבצים אל התועלת ‏והחזק, ואין ביניהם שלישי, על כן סמכנום אל שנים.
 • והתבוננתי במאמר הזה ומצאתי שיש למדבר ‏עמם, שיאמר להם: וכבר מצאנו התועלת והנזק שנקבץ אל חמשה חושים.
 • מהם מה שיוחש בראות, ‏ומהם מה שיוחש בשמע, וכן בשלשה האחרים, ואינם יותר ראוים בקבצם אל שנים מזולתם, לקבצם ‏אל חמשה.
 • יש לנו לאמר להם עוד: שכל תועלת ונזק מתקבצים תחת המראה, ושרשי המראה ‏הטבעית שבעה, לובן ושחור ירוק וירקרק ואדום ומראה השמים ומראה העפר, ואינם יותר ראוים, ‏בקבץ הכל אל שנים מזולתם, לקבצם אל שבעה.
 • ועוד יש לנו לומר להם שהם נקבצים תחת ‏הטעמים, ושרשי הטעם תשעה, המתוק והדשן והם חמים לחים והמר והמליח והחריף והם חמים ‏יבשים והקובץ והחמוץ והעפוץ והם יבשים קרים, והתפל והוא קר לח, ואינם יותר ראוים לקבצם אל ‏שנים מזולתם, לקבצם אל תשעה.
 • וכן יאמר להם על הארבעה טבעים אשר הם סומכים אליהם הכל. ‏
 • וכן בעשר המאמרות אשר על העצם וכן בששת מיני התנועה, וכן בשבעה מיני הכמות, וכן בשלשה ‏הזמנים, ושלש הגזירות, ושלש הצורות, לא אאריך בדברים עד שיתברר הפסד מה שנטו אליו ‏מאפני ההתחלקות, שחלצו מספר מבין שאר המספרים, וגזרו עליו. ואוסיף בזה ביאור
 • ואומר: כי כל ‏אחד מהם כשהוא רוצה לברוא דבר, לא יתום לו כי אם בעזר האחר לו, ושניהם א"כ נלאים. ועם זה ‏אם יהיה חפצו מכריח האחר לעזרו, שניהם מוכרחים. ואם יהיו בוחרים, ירצה אחר מהם להחיות ‏גשם, ורוצה האחר להמיתו, יתחייב שיהיה הגשם ההוא חי מת יחד.
 • ואומר עוד אם יהיה כל אחד ‏מהם יכול להעלים דבר מחבירו, שניהם א"כ אינם יודעים.
 • ואם אינם יכולים על זה, שניהם א"כ ‏נלאים. ואומר עוד, כי אם הם דבקים, הם דבר א'.
 • ואם הם נפרדים, יש ביניהם דבר שלישי, ולא ‏אפשר לבעליהם לדמותם אל החשך והאור,
 • והמשתמשים בלא שלישי, כי אלה מקרים, והם אצלם ‏גשמים. ויצאו אלה הטענות מסכימים למה שאמרו הספרים,
 • כי אין בורא כי אם א', באמרם (דברם ‏ד' ל"ה) אתה הראת לדעת כי י"י הוא האלהים אין עוד מלבדו.
 • ואמרו (שם ד' ל"ט) וידעת היום ‏והשבות אל לבבך כי י"י הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.
 • ועוד (ישעיה מה ‏כ"ב) פנו אלי והושעו בל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד.
 • ועוד (שם מ"ה ו') למען ידעו ממזרח שמש ‏וממערבה כי אפס מבלעדי אני י"י ואין עוד. ועוד (שם) אני י"י ואין עוד זולתי. ו
 • עוד (שם מ"ה כ"א) ‏הלא אני י"י ואין עוד, והדומה לזה:‏