האמונות והדעות/מאמר ב/פרק א

 • א ואומר, שאלהינו ית' הודיענו על ידי נביאיו שהוא אחד חי יכול חכם לא ידמה לו דבר ואין דומה ‏לפעליו.
 • והעמידו לנו על זה האותות והמופתים, וקבלנוהו מהרה אל מה שיעלה לנו מן העיון.
 • מה ‏שהוא אחד, כמו שאמר (דברים ו' כ"ז) שמע ישראל י"י אלהינו י"י אחד.
 • ואמרו עוד (שם ל"ב ל"ט) ‏ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי וגומר,
 • ואמרו (שם ל"ב י"ב) י"י בדד ינחנו ואין עמו אל ‏נכר.
 • ומה שהוא חי אמרו (שם ה' נ"ג) כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש ‏וגומר.
 • ואמרו (ירמיה י' י') וי"י אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם.
 • ומה שהוא יכול, אמרו ‏‏(איוב מ"ב ב') ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה.
 • ואמרו (דה"י א' כ"ט י"א) לך י"י הגדולה ‏והגבורה והתפארת והנצח וההוד וגומר.
 • ומה הוא חכם, אמרו (איוב ט' יד') חכם לבב ואמיץ כח מי ‏הקשה אליו וישלם.
 • ואמרו (ישעיה מ' כ"ח) אין חקר לתבונתו.
 • ומה שאין דומה לו ולא לפעליו, אמרו ‏‏(תהלים פ"ו ח') אין כמוך באלהים י"י ואין כמעשיך.
 • ואחר ששמענו אלה החמשה ענינים מספרי ‏הנביאים, התעסקנו לקיימם מדרך העיון, ומצאנום כן, ומצאנו עמו בטול כל טענה שיטעון עלינו כל ‏מי שחולק עלינו על דבר מהם, והם אינם משתדלים בזה כי אם משני פנים אין להם שלישי אחד ‏מהם הקשתו על הברואים. והשניים שהוא תופש אותנו בכל מלה שנתארהו בה, וכל מלה שנכתבה ‏בהגשמת המלה, לא בהעברתה. וכאשר תתישב לנו הידיעה הזאת נבאר זה ביכולת הבורא ‏ואמצתו
 • ב ואומר תחלה, כי מצאנו מה שיורה על שהוא אחד, אחר מה שקדם מן הראיות מה שאומר מעושה ‏הגשמים, מפני שהיה של ממיניהם, והיו הגשמים רבים, יתחייב שהוא אחד, מפני שאם יוסיף על ‏האחד יפול עליו המספר, ויכנס תחת חקי הגשמים.
 • ועוד כי השכל גזר בענין העושה, במה שאי ‏אפשר בלעדיו, אבל מה שמוסיף עליו אפשר בלעדיו, ואין צורך אליו.
 • ועוד כי העושה האחר תתקיים ‏בראיה הראשונה, אשר היא ראית החדוש, אך מה שמוסיף עליו צריך אל ראיה ‏‏שנית, זולת הראיה ההוא, להורות עליו, ואין דרך לראיה שאיננו מדרך החדוש בשום ‏פנים:‏