האמונות והדעות/מאמר ב/פרק ג

 • א ואם יאמר אומר: אם כן מה ענין אלה השני שמות המשתמשים תמיד במקרא י"י אלהים?
 • נאמר לו ‏כבר אמת שהוא לענין אחד, באמרו (שם מ"ה י"ח) כי כה אמר י"י בורא השמים הוא האלהים.
 • ואמרו ‏‏(תהלים ק' ג') דעו כי י"י הוא האלהים.
 • ואם זה הביאור אל תשגיח אם יספר אחד מהם בפעל אחד, ‏והשני בפעל אחר
 • ודומה לזה, כלשון (שופטים ח כט-ל) וילך ירבעל בן יואש וישב בביתו ולגדעון ‏היו שבעים בנים יוצאי ירכו.
 • ספר השם הזה בפעל אחד, וספר האחר בפעל אחר, ולא השגיח, כי ‏כבר אמת, כי ירבעל הוא גדעון.
 • ואם יאמר אם כן מה ענין אמרו (תהלי' מ"ה כ"ג) אלהי וי"י לריבי.
 • ‏וכן (ש"ב כ"ב י"ד) ירעם משמים י"י ועליון יתן קולו?
 • נאמר זאת עלה שנית, ירעם מפני שהוא י"י ‏ושהוא עליון.
 • העירה כי אתה אלהי ואתה י"י.
 • ודמיונו כלון (תהלים מ"ט ב') שמעו זאת כל העמים ‏האזינו כל יושבי חלד גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון.
 • ענינו שאתם עמים ואתם יושבי ‏חלד, ושאתם בני אדם ושאתם בני איש,
 • ודומה לאמרו (ישעיה מ"ד) אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ‏ישראל. אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו,
 • שאתה יעקב ואתה ישורון.
 • וכלל אומר כל מה ‏שימצא בספרים ובדברינו אנחנו המיחדים, מלשון בספור בוראינו ומעשיו, וחולק על מה שמחייבו ‏העיון האמתי, בלי ספק שהוא דרך העברה מהלשון, ימצאוהו המחפשים כאשר יבקשוהו.
 • ואין ‏השער הזה צריך להרחיב בפרושו בספר הזה, ושנבאר דרכי ההעברות והשמושים ורחב הלשון.
 • כי ‏כבר בארתי מזה שעור רחב בפתיחת פירוש התורה, לא אשוב לשנותו.
 • אך אכוון לבאר מה שיש ‏‏(בלבד) בלשון בכל ספק שבא לידי בלבד -
 • ואם יאמר: מה ענין אמרו (שם מ"ח ט"ז) י"י אלהים ‏שלחני ורוחו.
 • נאמר כי יכשר להיות ענינו ברוחו, כאמרו (תהלים ק"ה ד') דרשו י"י ועזו ופרושו בעזו.
 • ‏וכאמרו (ישעיה ס' ב') ועליך יזרח י"י וכבודו עליך יראה,
 • ופירשו (תהלים ק"ב י"ז) כי בנה י"י ציון ‏נראה בכבודו.
 • וכאמרו (ישעיה י"ג ה') י"י וכלי זעמו
 • ופירשו (חבק' ג' י"א) בזעם תצעד ארץ,
 • כן פירשו ‏הנה (נחמיה ט' ל') ותעד בם ברוחך ביד נביאיך.
 • אלה ואי זה דבר מזה שיבא לידינו ונמצא לו ‏העברה ושמוש שאפשר אין אנו צריכים יותר מזה:‏