א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל

דבש השדה
בו יבוא חידושים עמוקים, מדבש מתוקים, מאירת עינים, יקרים מזהב פרוים, וגם סיפורים נאים וערבים לשומעיהם, מעשיהם של צדיקים והנהגותיהם:

מהני אשלי רברבי ארזי הלבנון הגאונים הקדושים והטהורים, ציסו"ע צדיקים יסודי עולם מאורי ישראל ורשכבה"ג רבותיהם של כל בני הגולה ה"ה: הרבי ר׳ שמעלקא מניקלשבורג, הררלו״י מברדיטשוב, הרבי מלובלין, המגיד מקאזניץ, הררמ״מ מרימנוב, הררי"י היהודי מפרשיסחא, הר"ר שלמה מקארלין, הר״ר נפתלי מראפשיטץ, הר"ר ישראל'טשי מריזין, הר"ר אלעזר מליזענסק, הר"ר שלום מבעלזא, הר"ר שמעון מיערסלוב, הררא״ד מבוטשאטש, הר"ר חיים מצאנז, הר"ר אלעזר מדזיקוב, הררצ״ה מרימנוב, הררא"ל אבד״ק לאנצהיט, הררצ"ה מזידיטשוב, הרר״מ מסאמבור, הרר"א מראפשיטץ, הרר״מ מפרימישלאן, הר״ר משה מקאברין, הר"ר דוד מדינוב, הר"ר צבי יוסף מרידניק, הר״ר אלימלך מרידניק, הר"ר יאלקי מצאנז, ועוד מכמה צדיקים נבג״מ זצקלה״ה:

אשר אספם ולקטם הרב הגדול בתורה וחסידות, ירא ה׳ מרבים, המפורסם בדורו מו״ה דובעריש זצ"ל שו"ב בק' ריישא בגאליציא, שזכה לראות פני ששים צדיקי דורו זצלה״ה ולשמוע תורתם ולכותבם בספר: