<< | ספר דברי הימים בפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי דברי הימים ב ג

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו

א ויחל שלמה לבנות את בית יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי ב ויחל לבנות בחדש השני בשני בשנת ארבע למלכותו ג ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלהים הארך אמות במדה הראשונה אמות ששים ורחב אמות עשרים ד והאולם אשר על פני הארך על פני רחב הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים ויצפהו מפנימה זהב טהור ה ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים ויחפהו זהב טוב ויעל עליו תמרים ושרשרות ו ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים ז ויחף את הבית הקרות הספים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים על הקירות     ח ויעש את בית קדש הקדשים ארכו על פני רחב הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות ט ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב י ויעש בבית קדש הקדשים כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב יא וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר יב וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר יג כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על רגליהם ופניהם לבית     יד ויעש את הפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים     טו ויעש לפני הבית עמודים שנים אמות שלשים וחמש ארך והצפת אשר על ראשו אמות חמש     טז ויעש שרשרות בדביר ויתן על ראש העמדים ויעש רמונים מאה ויתן בשרשרות יז ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני [הימני] יכין ושם השמאלי בעז