<< · דברים רבה · ט · ו · >>


ו.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: "הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ" למה נגזר עליו מיתה בזה לשון "הן"? רבנן אמרי: למה"ד למה הדבר דומה? לאחד שכיבד את המלך והביא לו דורון חרב חדה. אמר המלך: התיזו את ראשו בה! א"ל אותו האיש: אדוני המלך! במה שכיבדתיך בה אתה מתיז את ראשי? כך אמר משה: רבש"ע! ב"הן" קילסתיך! שכן כתיב (דברים י, יד): "הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים וגו'" וב"הן" אתה גוזר עלי מיתה? א"ל הקב"ה: שכן רע רואה את הנכנסות ואינו רואה את היוצאות. א"ל: אי אתה זכור בשעה ששלחתיך לגאול אותן ממצרים, ואמרת לי: (שמות ד, א): "הן לא יאמינו לי" הוי "הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ".