דברים רבה ו י

<< · דברים רבה · ו · י · >>


י.    [ עריכה ]
זש"ה זה שאמר הכתוב (קהלת ה, ה): "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" רבנן אמרי המקרא הזה מדבר בבעלי לשון הרע כיצד "אל תתן את פיך" מהו כן כיון שהפה אומר לשון הרע הוא חוטא על הגוף שגורם לו ללקות הרי "לחטיא את בשרך" שהפה חוטא על הבשר.

מהו "אל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא" שלא תאמר הריני הולך ואומר לשון הרע ואין בריה יודעת אמר לו הקב"ה הוי יודע שאני שולח מלאך והוא עומד אצלך וכותב כל מה שאתה מדבר על חבירך מנין שנאמר (שם י, כ) "גם במדעך מלך אל תקלל" למה "כי עוף השמים יוליך את הקול" ומהו "בעל הכנפים יגיד דבר" אלו המלאכים שכתוב בהם (ישעיה ו, ב): "שש כנפים שש כנפים לאחד".

"למה יקצוף האלהים על קולך". על אותו הקול שיצא מפיך. "וחבל את מעשה ידיך" שאותו האיש לוקה בנגעים ואם אין אתה מאמין הרי מרים על ידי שאמרה לשון הרע על משה אחיה לקתה הוי "זכור את אשר עשה וגו'" ומתוך כך לקתה: