<< · דברים רבה · ו · ט · >>


ט.    [ עריכה ]
זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים נ, כ): "תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי" אמר ר' יוחנן אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שאינו בן אומתך סוף בבן אומתך תתן דופי.

ר' יהודה ב"ל אמר אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שמאביך ולא מאמך סופך בבן אמך תתן דופי שכל מי שמגיס את לבו לדבר בגדול ממנו גורם לעצמו שיקרבו בו את הנגעים ואם אין אתה מאמין הרי מרים הצדקת סימן לכל בעלי לשון הרע הוי "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים":