דברים רבה ו ד

<< · דברים רבה · ו · ד · >>


ד.    [ עריכה ]

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בן עזאי אומר מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה כיצד כתיב למעלה "כי תצא למלחמה וגו'" "וראית בשביה וגו'" אמר הקדוש ב"ה אף על פי שהתרתי אותה לך אמרתי לך "וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה" כדי שלא תמצא חן בעיניך ותשלח אותה ואם לא עשית כן מה כתיב אחריו "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה" מתוך כך "כי יהיה באיש חטא משפט מות" הוי עבירה גוררת עבירה.
ומצוה גוררת מצוה מנין תחלה "כי יקרא קן צפור" מתוך כך "כי תבנה בית חדש" מתוך כך "לא תזרע כרמך כלאים" מתוך כך "לא תחרוש בשור ובחמור יחדו" מתוך כך "גדילים תעשה לך" הרי מצוה גוררת מצוה: