דברים רבה א יא

<< · דברים רבה · א · יא · >>


יא.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ה' אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם" זה שאמר הכתוב (תהלים קלח, ב): "אשתחוה אל היכל קדשך (ביראתך) [כי הגדלת על כל שמך אמרתך (עי' רד"ל)]" א"ר אלעאי ב"ר יוסי בן זמרה: כך אמר הקב"ה לאברהם: שיגאול את בניו בע"ב אותיות. מניין? שכך כתיב (בראשית טו, יד): "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי". כשבא לגאלם גאלם בשבעים ושתים אותיות. א"ר יודן: (דברים ד, לד) מ"לבוא לקחת לו גוי" עד סוף הפסוק ע"ב אותיות. ר' אבין אמר: בשמו גאלם ושמו ע"ב אותיות.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר אלעאי בשם רבי יוסי בן זמרה: מפני מה לא גילה הקב"ה לאברהם אבינו שיתן לבניו את המן? א"ר אבא בר כהנא: כך היא דרכן של צדיקים, אומרים מעט ועושין הרבה.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מפני מה לא גילה אותו להן? שאילו גלה אותו להן, היו ישראל אומרים: כבר אכלנו אותו על שולחנו של פרעה. תדע לך: תבן לא היו נותנין להן, והיו ישראל אומרים (במדבר יא, ה): "זכרנו את הדגה וגו'" לפיכך לא גילה להן.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר אלעאי בשם רבי יוסי בן זמרה: כך אמר הקב"ה לאברהם, שמגדל בניו ככוכבים. מנין? שנאמר (בראשית טו, ה): "כה יהיה זרעך" וכשבא לברכן ברכן יותר ממה שאמר להם. מהו? "לרוב" "הרבה ארבה".

מהו אומר (תהלים יח, מד): "תפלטני מריבי עם תשימני וגו'" אלא אמר דוד: "תפלטני מריבי עמי", שלא יהא לי דין אצלן. "תפלטני מריבי עם", שלא יהא להם דין אצלי. א"ל הקב"ה: דוד, מה אתה יושב לך אצלן? חייך, כבר מניתי אותך מלך עליהם. אמר לפניו: הואיל ומנית אותי על בניך - תן להם לב שישמעו לי בניך, שכן כתיב (מה): "לשמע אזן ישמעו לי" ועוד אמר דוד: "תשימני לראש גוים". א"ר ברכיה: אם דנת את הגוי - בא הוא ומוסרך לאלוה. ומי הוא אלהי האלהים? הרואה ואינו נראה. אמר להן משה לישראל: חייכם שאני יכול לטעון עשרה כיוצא בכם, ומאה כיוצא בכם, ולמה "לא אוכל לבדי שאת אתכם שה' אלהיכם הרבה אתכם" על גבי דייניכם: