דברים רבה א יב<< · דברים רבה · א · יב · >>


יב.    [ עריכה ]
"ה' אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּכוֹכְבֵי וְגוֹ'" אמר להן היום אתם ככוכבים אבל לעתיד לבא לרב אתם עתידים להיות דומין לרבכן כיצד כתיב כאן "דברים ד" וכתיב בישראל לעתיד לבא (ישעיה י, יז): "וְהָיָה אוֹר יִשְׂרָאֵל לְאֵשׁ וּקְדוֹשׁוֹ לְלֶהָבָה".

א"ר לוי בר חמא ומה מי שעובד עבודת כוכבים הרי הוא כמותו שנאמר (תהלים קטו, ח): "כמוהם יהיו עושיהם וגו'" מי שעובד להקב"ה לא כל שכן שיהיה כמותו. ומנין שכך כתיב (ירמיה יז, ז): "ברוך הגבר אשר יבטח בה' וגו' [והיה ה']".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר אבא לעתיד לבא עתיד מחיצתן של צדיקים להיות לפנים ממלאכי השרת והם שואלים להם מה הלכות חידש הקב"ה היום. א"ר לוי בר חנינא ואל תתמה אף בעולם הזה היתה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת שנאמר (דניאל ג, כה): "ורוח די רביעאה דמי לבר אלהין" שהיו לפנים מהמלאך והוא מכבה לפניהם האש: