גור אריה על רש"י שמות לט

פסוק כח עריכה

[א] תפארת המגבעות המגבעות המפוארים. פירוש כי "פארי" הוא שם בלבד, כמו 'תפארת'. ומפני שקשה שלא עשו התפארת עד שיאמר 'ואת תפארת המגבעות', ולכך הפך הרב שהוא כמו מגבעות המפוארים:

פסוק לב עריכה

[ב] ויעשו בני ישראל המלאכה כו'. הוסיף מלת 'המלאכה', מפני שכתב לפני זה "ותכל כל עבודת המשכן", ואחר כך כתב "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה'", משמע ד"[וי]עשו" מלתא אחריתי, אחר שעשו וכלו מלאכת המשכן אשר ציווה ה', וזה לא יתכן, ולפיכך הוצרך לומר "ויעשו בני ישראל", 'המלאכה', כלומר דלעיל:

[ג] שלא היו יכולין להקימו. דאם לא כן "ויביאו את המשכן אל משה" למה לי, אלא שרוצה לומר שלא היו יכולין להקימו, והיו מביאים אותו אל משה להקימו: