תלמוד בבלי

<< · ברכות · לו ב · >>

תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75% | ראשונים נוספים
על הש"ס: ראשונים | אחרונים

ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט רבי עקיבא במקום ר"א עבדינן כותיה וב"ש במקום ב"ה אינה משנה ותיפוק ליה דנעשה שומר לפרי ורחמנא אמר (ויקרא יט, כג) וערלתם ערלתו את פריו אאת הטפל לפריו ומאי ניהו שומר לפרי אמר רבא היכא אמרינן דנעשה שומר לפרי היכא דאיתיה בין בתלוש בין במחובר הכא במחובר איתיה בתלוש ליתיה איתיביה אביי בפיטמא של רמון מצטרפת והנץ שלו אין מצטרף מדקאמר הנץ שלו אין מצטרף אלמא דלאו אוכל הוא ותנ' גבי ערלה גקליפי רמון והנץ שלו קליפי אגוזים דוהגרעינין חייבין בערלה אלא אמר רבא היכא אמרינן דנעשה להו שומר לפירי היכא דאיתיה בשעת גמר פירא האי קפרס ליתיה בשעת גמר פירא איני והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הני מתחלי דערלה אסירי הואיל ונעשו שומר לפירי ושומר לפירי אימת הוי בכופרא וקא קרי ליה שומר לפירי רב נחמן סבר לה כרבי יוסי דתנן רבי יוסי אומר סמדר אסור מפני שהוא פרי הופליגי רבנן עליה מתקיף לה רב שימי מנהרדעא ובשאר אילני מי פליגי רבנן עליה והתנן מאימתי אין קוצצין את האילנות בשביעית ב"ש אומרים כל האילנות משיוציאו וב"ה אומרים והחרובין משישרשרו והגפנים משיגרעו והזיתים משיניצו ושאר כל האילנות משיוציאו ואמר רב אסי הוא בוסר הוא גרוע הוא פול הלבן פול הלבן ס"ד אלא אימא זשיעורו כפול הלבן מאן שמעת ליה דאמר בוסר אין סמדר לא רבנן וקתני שאר כל האילנות משיוציאו אלא אמר רבא היכא אמרינן דהוי שומר לפרי היכא דכי שקלת ליה לשומר מיית פירא הכא כי שקלת ליה לא מיית פירא הוה עובדא ושקלוה לנץ דרמונא ויבש רמונא ושקלוה לפרחא דביטיתא ואיקיים ביטיתא (והלכתא כמר בר רב אשי דזריק את האביונות ואכיל את הקפריסין ומדלגבי ערלה לאו פירא נינהו חלגבי ברכות נמי לאו פירא נינהו ולא מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה). פלפלי רב ששת אמר שהכל רבא אמר טלא כלום ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא יכס פלפלי ביומי דכפורי פטור כס זנגבילא ביומא דכפורי פטור מיתיבי היה ר"מ אומר ממשמע שנאמר וערלתם ערלתו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא אלא מה ת"ל עץ מאכל להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה ואיזהו זה הפלפלין ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום שנאמר (דברים ח, ט) ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה לא קשיא כהא ברטיבתא הא ביבשתא אמרי ליה רבנן למרימר לכס זנגבילא ביומא דכפורי פטור והא אמר רבא מהאי המלתא דאתיא מבי הנדואי שריא ומברכין עליה בפה"א לא קשיא הא ברטיבתא הא ביבשתא חביץ קדרה וכן דייסא רב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו רב כהנא אמר נבמ"מ בדייסא גרידא כ"ע לא פליגי דבמ"מ כי פליגי בדייסא כעין חביץ קדרה רב יהודה אמר שהכל סבר דובשא עיקר רב כהנא אמר בורא מיני מזונות סבר סמידא עיקר א"ר יוסף כותיה דרב כהנא מסתברא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות:

גופא רב ושמואל דאמרי תרוייהו סכל שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות ואיתמר נמי רב ושמואל דאמרי תרווייהו כל שהוא מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות וצריכא דאי אשמעינן כל שהוא הוה אמינא משום דאיתיה בעיניה אבל על ידי תערובות לא

רש"י עריכה


ובלבד שלא יראנו - החבר כשהוא לוקט מן הנטיעות:

אינה משנה - ואין זה ספק אלא ודאי:

ותיפוק ליה - דאי נמי ר' עקיבא דאמר לענין מעשר דלאו פירא נינהו לענין ערלה אסירי קפריסין דהוה ליה שומר:

בתלוש ליתיה - סופו שנופל הימנו כשמגיע להתבשל:

פיטמא של רמון - הפרח שבראשו כעין שיש לתפוחים ולספרגלין:

מצטרפת - לכביצה לטומאת אוכלין:

והנץ שלו - נץ ברמון כקפרס באביונות:

אין מצטרף - אע"ג דקי"ל בהעור והרוטב (ד' קיז:) שומרים מצטרפין לטומאה קלה דהיינו טומאת אוכלין הני מילי קליפת האגוז והרמון אבל הנץ שומר על גבי שומר הוא ואין מצטרף והכי אמרינן בהעור והרוטב (ד' קיט:):

חייבים בערלה - דרחמנא רבינהו מאת פריו הטפל לפריו והא נץ ליתיה שומר בתלוש שכשמתיבש נופל מעל הקליפה:

קפרס ליתיה בגמר פירא - כשמגיע סמוך לבשולו הוא נופל ממנו:

מתחלי - בתמרי כקפרס בצלף:

בכופרא - כשהתמרים קטנים קודם בשולם:

סבר לה כר' יוסי - דכופרא הוי פרי ואע"פ שלא נגמר לפיכך שומר שלו חשוב שומר:

סמדר אסור - ענבים כיון שנפל הפרח וכל גרגיר נראה לעצמו קרוי סמדר וקאמר ר' יוסי כיון שבא לכלל סמדר קרוי פרי ואסור משום ערלה:

ופליגי רבנן עליה - והלכה כרבים הלכך אביונות בעוד שהקפריסין בהן לאו פירי נינהו ולא מיקרו קפריסין שומר לפרי:

בשאר אילנות - חוץ מן הענבים:

אין קוצצין בשביעית - דרחמנא אמר לאכלה ולא להפסד:

משיוציאו - את הפרי:

משישרשרו - משיראו בהן כמין שרשרות של חרובין:

משיגרעו - שהענבים גסים כגרוע ולקמן מפרש לה:

משיניצו - משיגדל הנץ סביב:

הוא בוסר הוא גרוע - כל מקום שהזכירו בוסר הוא גרוע:

פול הלבן ס"ד - הא בענבים קיימינן:

מאן שמעת ליה דאמר - גבי ענבים בוסר הוא דהוי פרי אבל סמדר לא:

רבנן - הוא דפליגי עליה דר' יוסי במסכת ערלה וקאמרי בשאר אילנות דמשיוציאו הוי פרי הראוי:

ביטיתא - אביונות:

כס פלפלי - כל דבר שאדם אוכל שלא כדרכו מקרי כסיסה:

פטור - מכרת:

המלתא - ליטואר"יו (ליטוארי"א: דייסא לתרופה העשויה מעשבים ממותקים) בלעז:

שריא - אין בה לא משום בשול נכרים ולא משום געול נכרים:

הנדואי - כושיים:

חביץ קדרה - מין מאכל קפוי כמו חלב שחבצוהו בקיבה כך עושין מאכל קפוי בקדרה ולקמן מפרש לה קמחא ודובשא ומשחא וקרו ליה אברושד"י:

דייסא - של חטים כתושות במכתשת:

דייסא כעין חביץ קדרה - לקמן מפרש לה חטי דמתברי באשיתא ויהבו בהו דובשא ועביד להו בקדירה:

סמידא - סלת:

תוספות עריכה


קליפי אגוזים והגרעינין חייבין בערלה. דפירי נינהו מכאן שיש לברך על הגרעינין של גודגדניות וגרעיני אפרסקין ושל תפוחים וכל מיני גרעינים של פירות בורא פרי העץ:

אין קוצצין אילנות בשביעית. וא"ת בלא שביעית נמי תיפוק ליה דאסור משום לא תשחית את עצה (דברים כ) וי"ל דלא טעין קבא דלא שייך ביה לא תשחית כדאיתא פ' לא יחפור (ב"ב כו.) אי נמי איירי דמעולה בדמים לעשות ממנה קורות דאז לא שייך לא תשחית ומיהו משום איסורא דשביעית איכא לאכלה ולא לסחורה ולא להפסד:

שיעורו כפול הלבן. ופחות מכאן לא הוי פירא מכאן יש ללמוד דעל בוסר פחות מפול לא מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה: לשון ה"ג והלכתא כמר בר רב אשי מדלגבי ערלה לאו פירא הוא וכו'. והיה אומר הר"מ דלגבי ערלה לאו פירא הוא היינו משום דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בח"ל אבל בארץ ודאי הוי פירא ומברכין עליו בורא פרי העץ ובברכות ליכא חלוק בין בארץ לח"ל:

ברטיבא. כגון ליטוארי"ו בלעז מברכינן עליה בורא פרי האדמה אבל יבישתא לא מברכינן עליה וכן הלכה בזנגבילא שקורין זינזי"ברו בלעז וכן קל"ו של גרופל"י שאין רגילים לאכול [אלא] ברטיבא כגון בליטוארי"ו אין מברכין עליהם כלל ביבשתא אבל עץ של קנמון שקורין קניל"א מברכינן עליו בורא פרי האדמה מפני שרגילין לאכלו ביובש וגם הוא גדל על הארץ כמו קנים ועל צוקר"ו מברכינן בורא פרי העץ כי יערי עם דבשי (שיר ה) זה צוקר"ו ואגוז שקורין מושקד"א מברכינן בורא פרי העץ שגם נוהגין לאכול אותו ביובש:

כל שיש בו מחמשת המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות. וכן קלייריט"ש בלע"ז שעושים מקמח ומים או מחלב מברכין עליהם בורא מיני מזונות וכן כשנותנים קמח לתוך פולין או לתוך עדשים או כרישים וכן לתוך שקדים שעושין לחולה אם עושין אותו כדי שיסעוד הלב אז צריך לברך בורא מ"מ ואם לדבק בעלמא אינו צריך לברך בורא מ"מ וטוב להחמיר ולגמעו בתוך הסעודה לאחר ברכת המוציא ופטור ממה נפשך:

עין משפט ונר מצוה עריכה

כה א טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

כו ב מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה כ"א:

כז ג מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

כח ד מיי' שם וטור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

כט ה מיי' שם:

ל ו ז מיי' פ"ה מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ב':

לא ח מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ו', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ו':

לב ט י כ ל מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ז', וסמג שם, ומיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ו', סמג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ט"ז יח, ובטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ח':

לג מ טור ושו"ע או"ח סי' ר"ג סעיף ו':

לד נ ס מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ד', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ב' וסעיף ט:

ראשונים נוספים

 

רב ניסים גאון

 

חידושי הרשב"א

 

חידושי הריטב"א

 

מאירי

 

שיטה מקובצת

קישורים חיצוניים