בראשית רבה פד ו


ו. עריכה

א"ר שמואל בר נחמן "אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף" לא היה צריך קרא למימר כן אלא אלה תולדות יעקב ראובן אלא מה ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה:.

 • מה זה נולד מהול אף זה נולד מהול.
 • מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה.
 • מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים.
 • מה זה בכור אף זה בכור.
 • מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה.
 • מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים אותו.
 • מה זה אחיו בקש להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו.
 • מה זה רועה אף זה רועה.
 • זה נשטם וזה נשטם.
 • זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים.
 • זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר.
 • זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה לארץ.
 • זה נשא אשה מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ.
 • זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה לארץ.
 • זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים.
 • זה נתגדל על ידי חלום וזה נתגדל ע"י חלום.
 • זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו.
 • זה ירד למצרים וזה ירד למצרים.
 • זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב.
 • זה משביע וזה משביע.
 • זה מצוה וזה מצוה.
 • זה מת במצרים וזה מת במצרים.
 • זה נחנט וזה נחנט.
 • זה העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו:

.