בראשית רבה פד ו


ו.    [ עריכה ]
א"ר שמואל בר נחמן "אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף" לא היה צריך קרא למימר כן אלא אלה תולדות יעקב ראובן אלא מה ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה:.

 • מה זה נולד מהול אף זה נולד מהול.
 • מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה.
 • מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים.
 • מה זה בכור אף זה בכור.
 • מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה.
 • מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים אותו.
 • מה זה אחיו בקש להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו.
 • מה זה רועה אף זה רועה.
 • זה נשטם וזה נשטם.
 • זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים.
 • זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר.
 • זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה לארץ.
 • זה נשא אשה מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ.
 • זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה לארץ.
 • זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים.
 • זה נתגדל על ידי חלום וזה נתגדל ע"י חלום.
 • זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו.
 • זה ירד למצרים וזה ירד למצרים.
 • זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב.
 • זה משביע וזה משביע.
 • זה מצוה וזה מצוה.
 • זה מת במצרים וזה מת במצרים.
 • זה נחנט וזה נחנט.
 • זה העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו:

.