בראשית רבה פד ב


ב.    [ עריכה ]
(משלי כח, א): "נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח" ערק רשיעא ולא רדיפין ליה דכתיב (בראשית לו, ו): "וילך אל ארץ [מפני יעקב אחיו]" רבי אליעזר אמר מפני שטר חוב ור' יהושע בן לוי אמר מפני הבושה "וצדיקים ככפיר יבטח" "וישב יעקב":