בראשית רבה פג ג

ג.    [ עריכה ]

וַיָּמָת בֶּלַע א"ר אבהו לבן מלכים שהיה לו דין עם אחד וכלו מזונותיו בא אחד וסיפק לו מזונות אמר המלך אין לי עסק אלא עם זה שסיפק לו מזונות כך אמר הקב"ה כבר היתה מלכות עקורה מאדום ובאת בצרה וסיפק להם מלכים לפיכך אין לי עסק אלא עם בצרה שנאמר (שם לד) כי זבח לה' בבצרה וגו' א"ר ברכיה אעפ"כ טבח גדול בארץ אדום: