פתיחת התפריט הראשי

ד. עריכה

וַיָּמָת בַּעַל חָנָן ר' לוי ור' סימון ר' לוי אמר מטיבי אלוהות היו מהטבאל שהיו מטיבין עצמן לעבודת כוכבים בת מטרד שהיו מעמידין טוריות לעבודת כוכבים ר' סימון אמר מטיבי נשים היו מהטבאל שהיו מטיבין אותה לבעלה ואחר כך טורדין אותה מבעלה בת מי זהב טרודים היו במזונותם מן דעתירין מהו דהבא מהו כספא אלוף מגדיאל אלוף עירם יום שמלך לוטיינוס נראה לר' אמי בחלום היום מלך מגדיאל אמר עוד מלך אחד נתבקש לאדום אלוף עירם א"ר חנינא ציפוראה למה נקרא עירם שהוא עתיד לערום תסווריות למלך המשיח א"ר לוי מעשה בשלטון אחד ברומי שהיה מבזבז תסווריות של אביו נראה לו אליהו בחלום א"ל אבותיך מצמתין ואת מבזבז ולא זז עד שמלאן: