בראשית רבה פב יא

יא.    [ עריכה ]

וַיְהִי בִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל אר"י בר סימון קשה היא שלשלת יוחסין לפני הקב"ה שתעקר ממקומה הה"ד ויהי בשכון ישראל וכתיב ויהיו בני יעקב שנים עשר וגו' בני ראובן בכור ישראל אמור מעתה בכורת ממון ניטלה ממנו ולא ניטלה ממנו בכורת יוחסין דכתיב (דברי הימים א ה) ובני ראובן בכור ישראל ר' לוי ור' סימון חד מנהון אמר לא לראובן להתייחס ואוחרנא אמר אין מיחסין ליוסף אלא לראובן ר' חגי בשם ר' יצחק אמר אפי' בשעת הקלקלה אין מיחסין אלא לראובן הה"ד ויהי בשכון וגו' בני לאה בכור יעקב ראובן רבי יודן בשם רבי אחא ראובן בכור לעיבור בכור ללידה בכור לבכורה בכור לנחלה בכור לעבודה בכור לתשובה ר' עזריה אמר אף בכור לנבואה שנאמר (הושע א) תחלת דבר ה' בהושע: