בראשית רבה פב יג

יג.    [ עריכה ]

וַיִּקַּח עֵשָׂו אֶת נָשָׁיו א"ר יוחנן (קהלת י) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו לב חכם לימינו זה יעקב דכתיב ויקם יעקב וישא את בניו ואח"כ את נשיו ולב כסיל לשמאלו זה עשו שנאמר ויקח עשו את נשיו ואחר כך את בניו וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו ר"א אמר מפני שטר חוב (בראשית טו) כי גר יהיה זרעך ריב"ל אמר מפני הבושה: