בראשית רבה נד ד


ד.    [ עריכה ]
"ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך" "ויאמר אבימלך לאברהם מה הנה שבע כבשות" אמר לו הקב"ה:

  • אתה נתת שבע כבשות בלי רצוני חייך שאני משהה בשמחת בניך ז' דורות.
  • אתה נתת לו שבע כבשות בלי רצוני חייך כנגד כן הורגים מבניך שבעה צדיקים ואלו הן חפני ופנחס ושמשון ושאול וג' בניו.
  • אתה נתת לו שבע כבשות בלי רצוני כנגד כן בניו מחריבין מבניך ז' משכנות ואלו הן אוהל מועד וגלגל נוב וגבעון ושילה ובית עולמים תרין.
  • אתה נתת לו שבע כבשות בלי רצוני כנגד כן ארוני חוזר בשדה פלשתים שבעה חדשים

הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (תהלים עח, סא): "ויתן לשבי עזו" זה ארון ברית וכתיב (ש"א ו, א): "ויהי ארון ה' בשדה פלשתים שבעה חדשים" "ותפארתו ביד צר" אלו בגדי כהונה כמה דאת אמר (שמות, כח): "ועשית בגדי קדש לאהרן וגו' ולתפארת".

רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק בשם ר' אבא למה לקו אנשי בית שמש על ידי שהיו מליזין בארון אמר הקדוש ברוך הוא אילו תרנגולתו של אחד מהם אבדה היה מחזיר עליה כמה פתחים להביאה וארוני בשדה פלשתים שבעה חדשים ואין אתם משגיחים בו אם אין אתם משגיחים עליו אני אשגיח עליו (תהלים צח, ב): "הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו" הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (ש"א ו, יב): "וישרנה הפרות בדרך" מהלכות בישרות הפכו פניהם כלפי ארון ואמרו שירה והיינו דכתיב "וישרנה" אמרו שירה בפה. אי זו שירה אמרו?

  • רבי מאיר אומר שירת הים אמרו, נאמר כאן "הלכו הלך וגעו" ונאמר להלן (שמות טו, א): "כי גאה גאה".
  • רבי יוחנן אמר (תהלים צח, א): "שירו לה' שיר חדש"
  • רבי אליעזר אמר (דה"א טז, ח): "הודו לה' קראו בשמו".
  • רבנן אמרי (תהלים צז, א): "ה' מלך תגל הארץ"
  • רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר יצחק אמר: תלת "שירו לה' שיר חדש" "שירו לה' כל הארץ" "ה' מלך ירגזו עמים".
  • תני אליהו "רומי השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקת ברקמי זהב המהוללה בדביר ארמון המעולפת מבין שני כרובים".

אמר רבי שמואל בר נחמן: כמה יגיעות יגע בו בן עמרם עד שלימד שירה ללוים ואתם אומרות שירה מאליכם יישר חילכם:

מסורת חכמיםעריכה


שירת הפרות על דרך בית שמש: