בראשית רבה נד ה

ה.    [ עריכה ]

ה. ויאמר כי את שבע כבשות וגו' רבנן ורבי יצחק בן חקורה רבנן אמרי רועיו של אברהם היו מדיינים עם רועיו של אבימלך רועי אברהם אומרים לנו הבאר ואלו אומרים לנו הבאר אמרו להם רועי אברהם כל מי שהמים עולים להשקות את צאנו שלו היא הבאר כיון שראו המים צאנו של אברהם אבינו מיד עלו אמר לו הקב"ה את סימן לבניך מה את כיון שראו המים את צאנך מיד עלו אף בניך כיון שהבאר רואה אותן מיד יהא עולה הה"ד (במדבר כא) אז ישיר ישראל את השירה הזאת וגו' אמר להם ר' יצחק בר חקורה עוד מן אתרה לית היא חסירה בעבור היתה לי לעדה אין כתיב כאן אלא בעבור תהיה לי לעדה: