בראשית רבה מב ז

ז.    [ עריכה ]

וישובו ויבואו אל עין וגו' -- אמר רבי אחא: לא באו ליזדווג אלא בתוך גלגל עינו של עולם. עין שעשתה מדת הדין בעולם, הן מבקשים לסמותה אתמהא?!

היא קדש -- אמר רבי אחא: הוא כתיב, הוא, שקדש שמו של הקב"ה בכבשן האש.

ויכו את כל שדה העמלקי -- עדיין לא נולד עמלק ואת אמרת ויכו את כל שדה העמלקי?! אלא (ישעיה מו): מגיד מראשית אחרית.

וגם את האמורי היושב בחצצון תמר ובעין גדי, דתמרייה.

ויצא מלך סדום ומלך עמורה את כדרלעומר מלך עילם וגו' ד' מלכים עשו מלחמה כנגד חמשה ויכלו להם.

ועמק השדים בארות בארות חמר -- בירין בירין מסקן חמר.

וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה -- רבי יהודה ור' נחמיה. רבי יהודה אומר: ויפלו שמה, אלו האוכלוסין. והנשארים הרה נסו, אלו המלכים.

ורבי נחמיה אמר: ויפלו שמה, אלו המלכים. והנשארים הרה נסו, אלו האוכלוסין.

על דעתיה דרבי יהודה ניחא. ועל דעתיה דרבי נחמיה קשיא.

רבי עזריה ורבי יונתן בן חגי בשם רבי יצחק אמרו: בשעה שירד אברהם אבינו לכבשן האש וניצול, יש מעובדי כוכבים שהיו מאמינים ויש שלא היו מאמינים, וכיון שירד מלך סדום לחמר וניצול, התחילו מאמינים באברהם למפרע.

ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אכלם -- ר' יהודה אומר: זו עבודה. ורבי נחמיה אמר: אלו הכותבות.

ויקחו את לוט וגו' -- כך עשו ללוט, נתנו אותו בסירה ונטלו אותו עמהם. כל כך למה? והוא יושב בסדום, לקיים מה שנאמר (משלי יג): הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע: