ח.    [ עריכה ]

"וַיָּבֹא הַפָּלִיט" ריש לקיש בשם בר קפרא הוא עוג הוא פליט ולמה נקרא שמו עוג שבא ומצא את אברם יושב ועוסק במצות עוגות הוא לא נתכוון לשם שמים אלא אמר אברהם זה קוניון הוא ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג ואני נוטל את שרי אשתו א"ל הקדוש ברוך הוא חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל שאת מאריך ימים בעולם ועל שחשבת להרוג את הצדיק חייך שאתה רואה אלף אלפים ורבי רבבות מבני בניו ואין סופו של אותו האיש ליפול אלא בידן שנאמר (דברים ג, ב): "ויאמר ה' אלי אל תירא אותו כי בידך וגו'".

"ויגד לאברם העברי".

רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנין:

  • רבי יהודה אומר: כל העולם מעבר אחד, והוא מעבר אחד.
  • רבי נחמיה אומר: שהוא מבני בניו שלעֵבֶר.
  • רבנין אמרין: שהוא מעבר הנהר, שהוא משיח בלשון עברי.

"והוא שוכן באלוני ממרא".

רבי יהודה ורבי נחמיה:

  • רבי יהודה אמר: במשריא מישור דממרא.
  • ורבי נחמיה אמר: בפלטין ארמון דממרא.
  • על דעתיה דרבי יהודה, אתרא הוא דשמיה ממרא;
  • ועל דעתיה דרבי נחמיה, גברא הוא דשמיה ממרא.

ולמה נקרא שמו ממרא? ר' עזריה בשם ר' יהודה בשם ר' סימון: שהמרה פנים באברהם; בשעה שאמר הקב"ה לאברהם למול, הלך ונמלך בשלושה אוהביו:

  • אמר לו ענר כבר בן מאה שנה אתה, ואתה הולך ומצער את עצמך?!
  • אמר לו אשכול: מה את הולך ומסיים את עצמך בין שונאיך?!
  • אמר לו ממרא: אלהיך, שעמד לך בכבשן האש ובמלכים וברעבון, והדבר הזה שאמר לך למול אין אתה שומע לו?!

אמר לו הקב"ה: אתה נתת לו עצה למול, חייך שאיני נגלה אליו לא בפלטין של ענר ולא בפלטין של אשכול אלא בפלטין שלך. הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב "וירא אליו ה' באלוני ממרא".