בראשית רבה מב ו

ו. עריכה

שתים עשרה שנה עבדו וגו' -- רבי יוסי ורבי שמעון בן גמליאל, רבי יוסי אומר: שנים עשר ושלוש עשרה הרי עשרים וחמשה.

אמר רבי שמעון בן גמליאל: כולהון שלוש עשרה שנה היו. מה מקיים רבי שמעון בן גמליאל ובארבע עשרה שנה? אלא בארבע עשר למרדן.

ובי"ד שנה בא כדרלעומר -- בעל קורה טעין בעוביה.

והמלכים אשר אתו. ויכו את רפאים בעשתרות קרנים, בעשתרא דקרנא. ואת הזוזים בהם, ית זיותנה דבהון. ואת האמים בשוה קריתים, תרתין קריין אינון. ואת החורי, זו מטרפולין.

ולמה הוא קורא אותו חורי? שבררו אותה ויצאת להם לחירות בדור הפלגה.

עד איל פארן אשר על המדבר -- עד משריא דפארן: