בראשית רבה מב ה

ה.    [ עריכה ]

עשו מלחמה את ברע וגו' -- רבי מאיר היה דורש שמות, רבי יהושע בן קרחה היה דורש שמות:

  • ברע, שהיה בן רע.
  • ברשע, שהיה בן רשע.
  • שנאב, שהיה שואב ממון.
  • ושמאבר, שהיה פורח ומביא ממון.
  • ומלך בלע היא צוער, שנתבלעו דיוריה.

כל אלה חברו אל עמק השדים, ג' שמות נקראו לו עמק השדים: עמק שוה, עמק סוכות, עמק השדים, שהוא מגדל סדנים.

דבר אחר: שהוא עשוי שִׂדִים, שָׂדִים תלמים.

דבר אחר: שהוא מניק את בנו כְּשָׁדַיִם.

עמק שוה -- רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמן: ששם השוו כל עובדי כוכבים וקיצצו ארזים, ועשו לו בימה גדולה והושיבו אותו למעלה ממנה, והיו מקלסין לפניו ואומרים: שמענו אדוני, נשיא אלהים, אתה בתוכנו. אמרו לו: מלך את עלינו! נשיא את עלינו! אלוה את עלינו! אמר להם: אל יחסר העולם מלכו, ואל יחסר העולם אלוהו.

עמק סוכות -- שהוא מסוכך באילנות.

אמר רבי תנחומא: גפן ותאנה ורמון, אגוז ושקד, תפוח ופרסק.

הוא ים המלח -- אמר רבי אייבו: לא היה שם אלא צנורות היאורים, ונתבקעו ונעשו ים, הה"ד (איוב כח): בצורות יאורים בקע: