בראשית רבה כט א


א.    [ עריכה ]
"ונח מצא חן בעיני ה'" כתיב (איוב כב, ל): "ימלט אי נקי ונמלט בבור כפיך" א"ר חנינא אינוניתא אונקיא אחת היתה ביד נח אם כן למה נמלט אלא "בבור כפיך" אתיא כההיא דאמר רבי אבא בר כהנא "כי נחמתי כי עשיתים ונח" אפילו נח שנשתייר מהן לא היה כדאי אלא שמצא חן בעיני ה' שנאמר "ונח מצא חן בְּעֵינֵי ה'":