בני יששכר מאמרי חודש אייר/מאמר ב

מאמר הקודם בני יששכר מאמרי חודש אייר מאמר ב מאמר הבא

מאמר ב - פסח שניעריכה

בו ידובר מעניני פסח שני:

אעריכה

עניין פסח שני בחדש אייר. נראה לי, על פי מה שכתבתי במאמר א'. דהנה צירוף הוי"ה של חדש ניסן הוא הוי"ה כסדרה. וכבר ידעת, ד' פרשיות שבתפילין המה רמוזים בשם הוי"ה. והנה תפילין דרש"י הלא הם כסדרן: קדש, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע, והם נגד צירוף הוי"ה כסדרה, והמה בחינת מוחין הבאים מן אימא בינה. והנה צירוף הוי"ה של חדש אייר הוא יהה"ו, כפי צירוף תפילין דר"ת, שהם בחינת מוחין דאבא חכמה. והנה ידוע לך מסוד הכתוב: "וטהרו וקדשו" וכו' (ויקרא טז, יט), טהרה בבחינת בינה אימא, קדושה בבחינת חכמה אבא שנקרא קדש, והם תמיד בסוד תרין ריעין דלא מתפרשין (זהר חלק ג ד א). על כן במשניות ב' הסדרים קדשים טהרות נרמזין בפסוק "והיה אמונת" וכו' – "חכמת ודעת" בחיבור הו' (וגם תראה סוף סדר קדשים (משנה קנים ג ו), קודם שמתחילין בסדר טהרות מדבר שם בזקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהן, הבן). על כן האוכל קדשים צריך להיות טהור, ומי שאינו טהור לא יאכל מן הקדש. הנה אלו הב' חדשים, ניסן אייר, הנה צירופיהן כעניין צירופי תפילין דרש"י ודרבינו תם, מוחין דאבא ואמא, כמש"ל, והם בבחינת ריעין דלא מתפרשין. על כן מי שלא היה טהור בניסן, יאכל קדשיו באייר, הבן. כל זה הנני כותב בדרך אפשר, והשם הטוב יודע האמת:

בעריכה

עיין מה שכתבתי במאמרי חדש ניסן מאמר א' אות ה', המליך אות ה' בשיחה וכו' וצר בו טלה בעולם וניסן בשנה וכו', המליך אות ו' בהרהור וכו' וצר בו שור בעולם ואייר בשנה [ספר יצירה פ"ה]. מזה תתבונן, הרהור כדיבור דמי (ברכות כ ב). הנה ניסן מקריבין קרבן פסח, הוא נדרש פה סח, כמבואר בכתבי מרן. והנה החדש מסוגל לזה, כי הוא בחדש השיחה. ומי שלא קרב קרבנו בחדש השיחה מחמת אונס טומאה ודרך רחוקה, הנה ישלים בחדש ההרהור, כי הרהור כדבור דמי:

געריכה

ותתבונן לפי הנ"ל גם כן, מפני מה ו' מוסיף על ענין ראשון, כי חדש אייר הוא נוצר באות ו', והוא ניתוסף על חדש ניסן, שאם לא קרב קרבנו בניסן יקריבנו באייר: