בני יששכר מאמרי חודש אדר/מאמר ב/דרוש א

מאמר הקודם * בני יששכר חודש אדר מאמר ב דרוש א * דרוש הבא

דרוש א עריכה

בגמרא (בבא בתרא י ב): אמר רבי אבהו, אמר משה לפני הקב"ה: במה תרום קרן ישראל? אמר ליה: בכי תשא, עד כאן. נראה שבא לדייק: "שא" לא נאמר אלא "תשא". אבל פירוש דבריו המקובלים לא נודע.

ונראה לפרש, דהנה אמרו בגמרא לעיל: ר' אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, אמר: "אני בצדק אחזה פניך" (תהלים יז טו). נמצא הצדקה שהאדם עושה, היא הגורמת לתפילה שתעלה למעלה ותהיה מקובלת. וידוע דמט"ט מטטרון שר הפנים הוא המעלה תפילות ישראל. וכתבו המקובלים הראשונים, שמעלה מט"ט את התפלות לעולמות עליונים, תתקנ"ה רקיעים כמניין השמי"ם[1] (במ"ם רבתי דאי"ק בכ"ר). וכשחס ושלום אין זכות כל כך בישראל, אינו יכול מט"ט לעלות ולהתרומם עם התפילות. וכשעולה למעלה נקרא זקן, וכשאינו יכול לעלות נקרא נער, וזהו סוד "נער הייתי וגם זקנתי" וכו' (תהלים לז כה) שאמר שר העולם (יבמות טז ב) זה מט"ט, עיין כל זה בגלאנטי [ותתבונן בזה בפסוק "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקי"ן" וכו' (משלי כב ו)].

ועיין במגלה עמוקות, מט"ט נקרא קרן ישראל, קר"ן בגימטריא חנו"ך ב"ן יר"ד. והנה היות צדקה גורם שתעלה תפילתו למעלה, ויכול מט"ט להעלותה ולעלות עמה למעלה, וזה נקרא הרמת קרן ישראל. והנה אם גורם זה, הנה הצדקה הגדולה שבצדקות, כשמלמד דעת לעני בדעת, כי אין לך עני כעני בדעת (נדרים מא א). והנה משה רבינו ע"ה הוא הדעת הכולל של כל ישראל, "אשר ידעו י"י פנים אל פנים" (דברים לד י), וכל דעת בתלמידי חכמים בכל דור ודור הוא מבחינת משה, כמו שתמצא בגמרא אומרים זה לזה: "משה שפיר קאמרת" (שבת קא ב). והנה המלמד דעת לעני בדעת הוא הצדקה הגדולה שבצדקות, וגורם שתקובל תפילתו ומתרומם קרן ישראל מט"ט:

[הג"ה: ובזה יש לתרץ קושיית התוס' שהקשו על דברי רש"י ז"ל במסכת ברכות במה שכתב רש"י על הא דאבא בנימין: כל ימי הייתי מצטער וכו' ועל תפילתי שתהא סמוכה למיטתי, וכתב רש"י ז"ל שגם ללמוד אסור קודם התפילה, והקשו התוס' (ד"ה אלא אימא) על זה מהא דרב אקדים ומשי ידיה ושנה לן פרקין וכו' עיין שם. ולפי דברינו יש לומר דסבירא ליה לרש"י ז"ל דיש חילוק בין לימוד לעצמו ובין ללמד לאחרים, דזה צדקה גדולה והוא בסגולה לקבלת התפילה, "אני בצדק אחזה פניך", היינו מט"ט שר הפנים המעלה את התפילה]:

וזה הוא מה שנראה לפרש, אמר משה לפני הקב"ה: במה תרום קר"ן ישראל? באיזה זכות יהיה סיוע לקבלת תפלותם ויתרומם קרנם, היינו מט"ט כנ"ל? אמר לו: ב"כי תשא את", היינו אתה את ראשם בכל דור, היינו מן הדעת שלך בכל דור ודור בתלמידי חכמים, ויתנו מזה צדקה לעניים בדעת, ויתקיים "אני בצדק אחזה פניך", היינו מט"ט שר הפנים. וכן משה ראשי תיבות מט"ט שר הפנים:

הערות עריכה

  1. ^ בגימטריא 5+300+40+10+600=955