<< · במדבר רבה · כג · ח · >>

ח.    [ עריכה ]

"כי אתם באים אל ארץ כנען" זש"ה זה שאמר הכתוב (במדבר כג, יט): "לא איש אל ויכזב" ד"א "לא איש אל" (לא) איש עושה לאל שיכזב לא בן עמרם עשה אותו להנחם הוא שהוא אומר (דברים ט, יד): "הרף ממני ואשמידם" עמד בן עמרם ועשה אותו להתנחם שנאמר (שמות לב, יד): "וינחם ה' על הרעה".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "לא איש אל ויכזב" כשהוא אומר להביא טובה על ישראל אע"פ שדור חייב אינו מאחר וכשהוא אומר להביא רעה חוזר בו "ההוא אמר ולא יעשה" תדע אמר לאברהם (בראשית טו, יג): "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך" ועשה כן שנאמר (דברים א, י): "ה' אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב" אמר לו "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגו'" ולא עשו אלא מאתים ועשר שנים הוי לא איש אל ויכזב בטובה אבל ברעה "ההוא אמר ולא יעשה" אמר לישראל (הושע א, ט): "כי אתם לא עמי" וחזר ואמר (שם ב, כה) "ואמרתי ללא עמי עמי אתה".
"ההוא אמר ולא יעשה" אמר לאברהם (בראשית כו, ג): "כי לך ולזרעך אתן" ולא חזר בו שנאמר "כי אתם באים אל ארץ כנען" ותכנסו לארץ: