<< · במדבר רבה · כג · ט · >>

ט.    [ עריכה ]
"כי אתם באים והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם" זש"ה זה שאמר הכתוב (איוב לה, יא): "מַלְּפֵנוּ מִבַּהֲמוֹת אָרֶץ וּמֵעוֹף הַשָּׁמַיִם יְחַכְּמֵנוּ" .
"מלפנו מבהמות ארץ" אמר להם הקב"ה למדו מפרו של אליהו שבשעה שאמר אליהו לעובדי הבעל (מ"א יח, כה) : "בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה כי אתם הרבים" נתקבצו ת"נ נביאי הבעל ות"נ נביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגליו מן הארץ ראה מה כתיב שם (כג): "ויתנו לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחוהו וישימו על העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את הפר האחד ואנתחהו ואש לא אשים" מה עשה אליהו אמר להם בחרו שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחד והטילו עליהם גורלות אחד לשם ואחד לשם הבעל ובחרו להם הפר האחד ופרו של אליהו מיד נמשך אחריו והפר שעלה לשם הבעל נתקבצו כל נביאי הבעל ונביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגלו עד שפתח אליהו ואמר לו לך עמהם השיב הפר ואמר לו לעיני כל העם אני וחבירי יצאנו מבטן אחת מפרה אחת וגדלנו במרעה אחד והוא עלה בחלקו של מקום ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש עליו ואני עליתי בחלק הבעל להכעיס את בוראי אמר לו אליהו פר פר אל תירא לך עמהם ואל ימצאו עלילה שכשם ששמו של הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך אמר לו וכך אתה מיעצני שבועה איני זז מכאן עד שתמסרני בידם שנאמר (כו): "ויקחו את הפר אשר נתן להם" ומי נתן להם אליהו ואתה למד מאליהו שאמר להם "ויתנו לנו שנים פרים" ועוד אמר להם "בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה" ולבסוף כתיב "ויקחו את הפר אשר נתן להם" לכך כתיב "מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו".

אמר הקדוש ברוך הוא למדו מן העורבים שהיו מכלכלין את אליהו שנאמר (מ"א יז, ד) : "ואת העורבים צויתי לכלכלך שם" ומהיכן היו מביאין לו (ו): "לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב" משולחנו של יהושפט ולא היו רוצים אותם עורבים ליכנס בביתו של אותו רשע אחאב להוציא משלחנו כלום בשביל אותו צדיק מפני שהיה בביתו עבודת כוכבים הוי "מעוף השמים יחכמנו" אמר הקב"ה למדו מפרו של אליהו ומן העורבים ואל תפנו אל האלילים להסתכל בם מנין ממה שקראו בענין "והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם":