במדבר רבה כג ה

<< · במדבר רבה · כג · ה · >>

ה.    [ עריכה ]
"צו את בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עוברים אל ארץ כנען זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה" מלמד שהראה הקב"ה למשה כל מה שהיה ועתיד להיות הראה לו מדן עומד שמשון וברק בן אבינועם מנפתלי וכן כל דור ודור ודורשיו דור דור ושופטיו דור דור ומנהיגיו דור דור ופושעיו דור דור וצדיקיו שנאמר (דברים לד, ד): "ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך" מלמד שהראהו גיהנם אמר משה מי נדונין בו אמר לו הרשעים והפושעים בי שנאמר (ישעיה סו, כד): "ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו'" התחיל משה מתיירא מן גיהנם אמר לו "הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור" ומהו "זאת הארץ לאמר" אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי לכם קיימתי לבניכם לכך נאמר "לֵאמֹר":