במדבר רבה כא כה

כה.    [ עריכה ]
"ביום השמיני" מה ראה להיות פוחת כל יום למדך התורה דרך ארץ מן הקרבנות שאם ילך לאכסניא וקבלו חברו יום ראשון מקבלו יפה ומאכילו עופות ב' מאכילו בשר בשלישי מאכילו דגים ברביעי מאכילו ירק כך פוחת והולך עד שמאכילו קטנית תהיה לכם מהו תהיה לכם אמר להם המועדים נאים לכם שאל עובד כוכבים אחד את ר"ע אמר ליה למה אתם עושים מועדות לא כך אמר לכם הקדוש ברוך הוא (ישעיה א, יד): "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי" אמר לו ר"ע אלו אמר חדשי ומועדי שנאה נפשי היית אומר לא אמר אלא חדשיכם ומועדיכם בשביל אותן מועדות שעשה ירבעם שנאמר (מ"א יב לב-לג): "ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל בחדש אשר בדא מלבו ויעש חג לבני ישראל ויעל על המזבח להקטיר" אבל המועדות האלו אינן בטלים לעולם ולא החדשים למה שהן להקדוש ברוך הוא שנאמר (ויקרא כג, לז): "אלה מועדי ה'" וכן (שם, ב) "אלה הם מועדי" וכן (שם, מד) "וידבר משה את מועדי ה'" ולכך אין עתידים ליבטל ועליהם נאמר (תהלים קיא, ח): "סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר".