פתיחת התפריט הראשי

יא. עריכה

אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם וגו' (במדבר ב, לב), בעשרה מקומות נמנו ישראל, אחד בירידתן למצרים (דברים י, כב): בשבעים נפש ירדו אבתיך וגו', ואחד בעליתן (שמות יב, לז): ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי וגו', ואחד אחר מעשה העגל (שמות ל, יב): כי תשא את ראש בני ישראל וגו', ושנים בחמש הפקודים, אחד בדגלים ואחד בחלוק הארץ, ושנים בימי שאול (שמואל א טו, ד): ויפקדם בטלאים, (שמואל א יא, ח): ויפקדם בבזק, כד אינון עתירין באלין אמריה, וכד אינון מסכנין בבזקיה. ואחד בימי דוד (שמואל ב כד, ט): ויתן יואב את מספר מפקד העם, אם מספר למה מפקד ואם מפקד למה מספר, אלא עשה שתי אנפריאות גדולה וקטנה, הקטנה הראה לדוד הגדולה לא הראה לו, לפיכך כתב: את מספר מפקד. ואחד בימי עזרא (עזרא ב, סד): כל הקהל כאחד ארבע רבוא וגו', ואחד לעתיד לבוא (ירמיה לג, יג): עד תעברנה הצאן על ידי מונה.